30/06/15

שינוי שם תוכנית הלימודים לקראת תואר ראשון (B.Sc.) בביולוגיה-פסיכולוגיה במתכונת חד-חוגית המתקיימת באוניברסיטת בן-גוריון בנגב לשם "פסיכוביולוגיה"

בישיבתה ביום י"ג בתמוז תשע"ה (30.6.2015) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל  בדבר שינוי שמה של תוכנית הלימודים בביולוגיה- פסיכולוגיה, וזאת בהמשך להחלטת המל"ג מיום 28.10.14, והחליטה כלהלן:

  1. שם התוכנית המוצע על ידי האוניברסיטה "נוירוביולוגיה- פסיכולוגיה חד- מחלקתי"- גם הוא, בדומה לשם התוכנית הקיים, אינו משקף את היות תוכנית לימודים חד-חוגית והמל"ג סבורה כי יש בכך חשש להטעיית הסטודנטים.
  2. המל"ג בדעה כי השם "פסיכוביולוגיה" הוא השם המתאים ביותר לתוכנית הלימודים, והיא מבקשת מאוניברסיטת בן גוריון לשנות את שם תוכנית הלימודים לשם זה.