10/06/15

שיפוי המוסדות שקלטו סטודנטים מהמכללה הטכנולוגית אורט הרמלין

 

  1. ות"ת מאשרת מתן שיפוי למוסדות אשר קלטו סטודנטים מאורט הרמלין בסמסטר ב' בשנה"ל תשע"ה, בהתאם למודל השיפוי המפורט במסמך 3747, וכן להתאים את המכסה למוסד בהיקף הסטודנטים שנקלטו.
  2. מודל השיפוי יופעל עבור מוסדות שקלטו לכל הפחות 15 סטודנטים.
  3. יובהר כי בשנים הבאות לא ינתן שיפוי בגין קליטת סטודנטים מהרמלין ואלה יתוקצבו במסגרת המכסות הקיימות של המוסד לפי מודל ההוראה של ות"ת.
  4. בהתאם למודל המוצע ולפי הדיווחים שנשלחו ע"י המוסדות לות"ת, הסך הכולל של היקף השיפוי המוערך הינו 3,095 אלפי ₪, עבור קליטת סטודנטים באוניברסיטת אריאל, המרכז האקדמי רופין והמכללה האקדמית אפקה.
  5. הסכום הסופי והעברת השיפוי בפועל יחושב ויועבר למוסדות לפי דיווחי הלמ"ס ו/או המוסדות שיבוקרו על ידי הצוות המקצועי.
  6. הצוות המקצועי יעדכן את מליאת ות"ת במידה שהעלות בפועל תהיה שונה משמעותית מהעלות המוערכת.