27/04/20

שיפוי המכללות האקדמיות בפריפריה הגיאוגרפית של מדינת ישראל המתוקצבות ע"י ות"ת

בישיבתה ביום 27.4.20 דנה ות"ת בשיפוי המכללות האקדמיות בפריפריה הגיאוגרפית ומתוקצבות ע"י ות"ת בגין יישום מודל המענקים לחברי סגל אקדמי בכיר.

  1. בהמשך לאישור מודל המענקים לחברי סגל אקדמי בכיר במכללות האקדמיות המתוקצבות בפריפריה הגיאוגרפית של מדינת ישראל, ע"י הממונה על השכר והסכמי העבודה במשרד האוצר, ובהתאם ל הודעת ות"ת בהחלטת הממשלה 2262 מיום 8.1.2017, ות"ת מחליטה על הקצאת 5,000 אלפי ₪, לטובת שיפוי בגין עלות יישום המענקים, במכללות העונות על התנאים עפ"י העלויות הנורמטיביות התוספתיות הצפויות במצב היציב, כמפורט להלן:
מוסד השתתפות ות"ת (באלפי ₪)  אחוז מתוך סה"כ עלות
תל חי  1,650 33%
ספיר  1,026 21%
צפת  984 20%
כנרת  442 9%
גליל מערבי  438 9%
עמק יזרעאל  367 7%
בראודה  92 2%
סה"כ עלות 5,000 100%

 

  1. השיפוי למוסדות יתבצע, החל משנה"ל תש"ף ובבסיס התקציב, באמצעות הגדלת רכיב הפריפריה הגיאוגרפית במסגרת מודל התקצוב בנושא, ובכפוף ליישום מודל המענקים במכללות.