30/09/20

שיפוץ והתאמות למבנה חילופי עבור הפקולטה לאומנויות סמינר הקיבוצים – המשך דיון

ביום 30.9.20 דנה ות"ת בהבהרות שהתקבלו מסמינר הקיבוצים לגבי העלויות עבור השיפוצים במגדל שלום והחליטה כלהלן:

לאור הודעת המכללה על סיום השכירות של הנכס שהושכר לה ע"י עיריית ת"א ושימש לצורך הפקולטה לאומנויות ומאחר ובשל כך נאלצה המכללה לשכור נכס אחר הנמצא ברחוב אחד העם במתחם של "מגדל שלום מאיר" עד להשלמת בניית הקמפוס החדש ולמשך כ- 7 שנים לפחות, ומאחר ויש לבצע שיפורים ושיפוצים בנכס הנ"ל לשם התאמתו לשמש כבנין הפקולטה לאומנויות, מאשרת ות"ת למכללה לבצע שיפוצים בהיקף של כ-7,000 מ"ר ובעלות כוללת של 26.2 מיליוני ₪, זאת בכפוף להעמדת מלוא מקורות המימון מקרן ייעודית של המכללה. ובלבד שלא יוטל עול מימוני או תקציבי על המכללה או ישפיע בדרך