26/12/17

שיפור איכות ההוראה והלמידה – פניה למוסדות להשכלה גבוהה

בישיבתה ביום ח' בטבת תשע"ח (26.12.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות, והחליטה לאשר את המודל הבא לקידום איכות ההוראה והלמידה במוסדות להשכלה גבוהה, כלהלן:

I. רובד ראשון: סטנדרטים לקידום ושיפור איכות ההוראה

המל"ג רואה בנושאים המפורטים מטה כסטנדרטים בסיסיים שעל כל מוסד לאמץ לעצמו לטובת קידום ושיפור איכות ההוראה, לאור זאת על כל המוסדות להשכלה גבוהה לדווח לגבי עמידתם בכל הסטנדרטים המפורטים להלן.

על כל המוסדות להגיש לאגף להערכת איכות במל"ג דו"ח בהתייחס לעמידתם בסטנדרטים המפורטים להלן, עד לתאריך 30 ביוני 2018. על הדו"חות להיות מוגשים בפורמט של טבלה.

הדוחות והחלטות המל"ג בנושא, יפורסמו לציבור הרחב.

כמו כן, יש לצרף לדיווח מכתב חתום על-ידי הרקטור ועל ידי ראש המנגנון לקידום ההוראה והלמידה במוסד.

 • תקנון/נוהל מוסדי להתנהלות הוראתית: קיומו של תקנון/נוהל מוסדי להגדרת ההתנהלות ההוראתית של הסגל אל מול הסטודנטים. על הנוהל להיות מפורסם ונגיש לכל הסטודנטים הן באתר האינטרנט של המוסד והן ברחבי הקמפוס, ולכלול את ההיבטים הבאים:

א.       הסדרת זכויות וחובות המרצה והסטודנט, זמינות מרצים, בחינות והגשת עבודות, בדיקתן והחזרתן, ביטול שעורים, זכויות סטודנטים המשרתים במילואים, זכויות סטודנטיות בהריון ולאחר לידה, נגישות לסטודנטים עם צרכים מיוחדים, וכיו"ב.

ב.        פרסום מערכת לקבלת תלונות של סטודנטים בתחומי ההוראה וטיפול בהן: דרכי פניה, היררכיית הפניה והטיפול, הסדרה של לוחות זמנים לטיפול מזמן הפנייה הראשונית, וכיו"ב.

 • יש לצרף את הנוהל/התקנון.
 • אחריות על ההוראה במחלקה/פקולטה: ראש המחלקה/דיקן הפקולטה הוא האחראי על ההוראה והלמידה במחלקה/פקולטה. הוא או מי מטעמו יעמדו בקשר רציף עם המנגנון המוסדי לקידום ההוראה והלמידה, ובכלל זה:

א.       יהיה אחראי על כך שחברי הסגל ביחידתו יעברו את ההכשרות אשר המרכז לקידום ההוראה והלמידה יגדיר כחובה, והכשרות נוספות נדרשות. יערוך שיחות אישיות עם חברי סגל שקיבלו ציון הערכה נמוך מהממוצע ויקבע תוכנית עבודה פרטנית לשיפור ההוראה של חבר הסגל.

ב.        יהיה אחראי על קיומן של מערכות במחלקה/פקולטה הדואגות לכך שיהיו סילבוסים עדכניים בכל תוכניות הלימודים, לכך שיתקיימו תהליכים סדורים לאישור קורסים חדשים ולרענון של תכני הלימוד על בסיס שוטף. יהיה אחראי על הפעלת מערכת לטיפול בפניות ובקשות של סטודנטים לשעות תגבור ותרגול נוספות.

 • קיום מנגנון ממוסד ומוסדר לריענון ועדכון של תוכניות לימודים וסילבוסים

1)        קביעת נהלים שיכללו אמות מידה לריענון תוכניות לימוד וסילבוסים בהתאם לסוג הקורס, שיכללו: לוחות זמנים, ומרכיבי הסילבוס ובכללם שיטות הערכה מתאימות.

2)        הדרכה והנחיית מרצים המבצעים ריענון תוכניות לימודים וסילבוסים.

 • הכשרות למרצים חדשים: קיומן של הכשרות מקצועיות בתחום ההוראה, כולל חשיפה למערך הלמידה הדיגיטלית (סדנאות, סמינרים, ימי עיון, הדרכות פרטניות וכיו"ב) בהיקף של לפחות 20 שעות במהלך השנה הראשונה לעבודתו במוסד, לכל חבר סגל חדש* בכל הרמות, כולל מורים מן החוץ ועוזרי הוראה / מתרגלים.
 • אנא פרטו את תכני ההכשרה המקצועית ואופן ההכשרה.

* "חבר סגל חדש": מתחיל את עבודתו במוסד, ובעל פחות משלוש שנות נסיון בהוראה אקדמית.

 • הכשרות למרצים: השתתפות של כל מרצה בלפחות 8 שעות הכשרה אחת לשלוש שנים בנושא שיפור איכות ההוראה והלמידה, לרבות הכשרה בתחום עמידה מול קהל, הרצאות וידאו ושימוש באלמנטים דיגיטליים נוספים.

אנא פרטו את תכני ההכשרות ואופן הפעלתן.

 • הכללת מרכיבי איכות הוראה בקריטריונים לקידום מרצים: הכללת מרכיבי איכות הוראה בקריטריונים לקידום מרצים במוסד. אנא פרטו את המשקל היחסי הניתן למרכיבי ההוראה בכל אחת מדרגות הקידום.
 • טיפוח וסיוע למרצים חלשים בהוראה: פעילות ברמה המוסדית לגבי מרצים/מתרגלים חלשים בהוראה, בעלי ציונים נמוכים במשובי הערכת ההוראה באופן עקבי: מפגשים אישיים, ליווי, חניכה, סדנאות ייעודיות, תצפיות בשיעורים, תצפית בעמיתים, וכיו"ב (יש ליישם לפחות שתיים מהפעולות הללו או מקבילות להן).
 • במנגנון המוסדי האחראי על קידום ההוראה והלמידה ישולבו התפקידים הבאים:
 • ממונה מערך הלמידה הדיגיטלית במוסד. בין השאר יהיה ממונה זה אחראי על: תאום מול הנהלת המוסד לצורך גיבוש ויישום האסטרטגיה המוסדית בתחום, הקשר בין המרצים בשטח לגורמים השונים בהנהלת המוסד, ניהול ותאום תהליך ההפקה ו/או ההסבה של קורסים אקדמיים דיגיטליים, אופן השימוש בקורסים (instructor-led, fully online, blended etc.), שיתופי פעולה בין מוסדיים בתחום ועוד.
 • טכנו-פדגוג: אחראי לסייע ולהנחות את הסגל האקדמי בשילוב טכנולוגיות לקידום דרכי הוראה ולמידה חדשניות תוך קיום הכשרות מעשיות בתחום. בין השאר מצופה מבעל תפקיד זה שיכיר כלים מגוונים לשילוב כלים של למידה מעורבת – שיסייע למרצים לרענן את מתודות הלימוד בהם הם משתמשים בקורסים פרונטליים, סמינרים וסדנאות, וכן שיכיר את מגוון האפשרויות הקיימות בפלטפורמות הלמידה הדיגיטלית (כדוגמת "קמפוס", org וכו') ויוכל לסייע ולייעץ למרצים בפיתוח, הפקה והרצה של קורסים אקדמיים דיגיטליים, כולל מתן מענה לתחזוקת תוצרי הקורס בפלטפורמת הלימוד. יש לפרט את הגדרת התפקיד ויישומו בפועל.
 • ממונה על משובי ההוראה: יש לפרט את תיאור התפקיד.
 • נציג אגודת/ארגון הסטודנטים: יש לפרט את אופן שיתוף הפעולה .
 • ניהול משובי הוראה:
  • צירוף נציג אגודת/ארגון הסטודנטים לצוות העבודה על שאלוני הערכת ההוראה ותוצאותיהם, אשר יהיה מעורב ובעל אחריות משותפת לתהליך.
  • העברה סדירה של שאלוני הערכת הוראה בכל סמסטר ובכל הקורסים המתקיימים במוסד (כולל קורסים דיגיטליים). הפצת ממצאי השאלונים והערות הסטודנטים לכל מרצה שעבר הערכה ולממונה עליו.
  • המוסד/המנגנון יפרסם אחת לשנה/סמסטר את ממצאי הסקר לפי חוגים, מחלקות ו/או תוכניות.

 

תוכנית לעידוד פעילות בנושא איכות ההוראה והלמידה במוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים על ידי ות"ת לשנה"ל תשע"ח

II. רובד שני: קריטריונים שעמידה בהם תאפשר קבלת תקצוב ייעודי

 

1 . כללי

1.1        מל"ג וות"ת מייחסות חשיבות רבה ביותר לשיפורה של איכות ההוראה והלמידה במוסדות להשכלה גבוהה בישראל, ובכלל זה לקידום הלמידה הדיגיטלית. נושא זה אף נכלל  ביעדים שנקבעו בתוכנית הרב שנתית של הוות"ת לשנים תשע"ז-תשפ"ב.

1.2        במטרה לתמרץ נקיטת פעולות מוסדיות אשר יביאו לחיזוק התשתיות המבניות והניהוליות של המנגנונים לקידום ההוראה והלמידה במוסדות, מעבר לחובה הנדרשת, החליטה ות"ת על הגדרת קריטריונים לקבלת תקצוב ייעודי עבור מוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים על ידי ות"ת.

1.3        בהתאם לאמור, הגשת בקשה לתקצוב בהתאם לעמידה בקריטריונים ברובד זה, מותנית בעמידה בסטנדרטים  שנקבעו בהחלטת מל"ג וות"ת ברובד הראשון.

2. זכאות לתקצוב

מוסד להשכלה גבוהה המתוקצב ע"י ות"ת, אשר יעמוד באופן מלא בקריטריונים של לפחות שלושה מתוך חמשת התחומים הבאים יהיה זכאי לתקצוב:

תחום א': הכשרת סגל

1)        ליווי וחניכה של חבר סגל חדש למשך שלוש השנים הראשונות להוראתו (לדוגמא: מפגשים קבועים עם "חונך אישי", תצפית עמיתים בשיעורים, וכיו"ב).

2)        הדרכה פעילה של כל חברי הסגל לצרכי תכנון, פיתוח קורסים ויישום דרכי הוראה חדשניות באמצעים דיגיטליים וטכנולוגיה מתקדמת, לפחות אחת לשנה.

3)        פעילות לגבי מרצים חלשים בהוראה (מפגשים אישיים, ליווי, חניכה, סדנאות, וכיו"ב) – יישום של לפחות שתיים מהפעולות ולפחות חמש שעות בסמסטר עבור כל מורה.

4)        עריכת סמינר מחלקתי שיעסוק בנושאים של איכות ושיפור ההוראה, לפחות אחת לשנה, (בנוסף להכשרות המקצועיות שיועברו כחובה על-ידי המרכז לקידום ההוראה).

5)        פעילות ייחודית מוסדית לקידום ושיפור איכות ההוראה (יש לפרט)

תחום ב': שאלוני הערכת איכות ההוראה וניהולה

1)        מוסד אשר יוכיח היענות לשאלוני הערכת ההוראה של לפחות 60% מהסטודנטים בכל קורס (תינתן אפשרות לחריגה שלא תעלה על 10% מהקורסים).

2)        מוסד אשר יוכיח כי ראש היחידה האקדמית (דיקן/ראש בי"ס/ראש חוג) יקיים מפגש משוב פרטני אחת לשנה לפחות עם חברי סגל שקיבלו ציון הערכה הנמוך מהממוצע המחלקתי.

תחום ג': ריענון של לפחות 50% מהקורסים במוסד בשנה במסגרת המנגנון הממוסד והמוסדר לרענון ועדכון של תוכניות הלימודים והסילבוסים.

תחום ד': הטמעת מודלים ללמידה חדשנית במוסד

 • מוסד שבו לפחות 20% מהקורסים בכל פקולטה/בית ספר, כוללים שיטות הוראה חדשניות ומתקדמות (לדוגמא: קהילת לומדים, קורס סיורים דחוס, PBL, שילוב מערך סימולציות, קורס המשלב מחקר ומפגש עם גורמים חיצוניים, התמחות קורסים בלמידה עצמית ו/או קבוצות למידה  ועוד).

תחום ה': קידום למידה דיגיטלית

1)         מוסד אשר עושה שימוש אקדמי בלפחות שלושה קורסים דיגיטליים (מפלטפורמות "קמפוס" ו/או edX), שקיבלו אישור מוועדת הליווי ללמידה דיגיטלית כמקובל.

3. תקציב

3.1        גובה התקציב ייקבע בהתאם להיקף הסגל הבכיר במוסד:

3.1.1     עבור מוסד עם היקף סגל בכיר של עד 200 משרות, יעמוד התקציב על 100 אלפי ₪.

3.1.2     עבור מוסד עם היקף סגל בכיר של למעלה מ-200 משרות, יעמוד התקציב על 150 אלפי ₪.

4. על מנת לקבל את התקציב הייעודי-

4.1        יש להגיש תוכנית פעולה המפרטת את אופן היישום של הקריטריונים לעיל לאגף להערכת איכות במל"ג עד לתאריך ה-1 במרץ 2018.

4.2        יש להגיש דו"ח ביצוע המפרט יישום בפועל של תוכנית הפעולה עד לתאריך ה-1 באוגוסט 2018.

4.3        העברת התקציב תהיה בכפוף לביצוע בפועל.

 

קול קורא תחרותי לעידוד פעילות בנושא איכות ההוראה והלמידה במוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים על ידי ות"ת לשנה"ל תשע"ח

III.  רובד שלישי: הגשת הצעות שייבחנו על בסיס תחרותי

1. כללי ותנאי סף

1.1        מל"ג וות"ת מייחסות חשיבות רבה ביותר לשיפורה של איכות ההוראה והלמידה במוסדות להשכלה גבוהה בישראל, ובכלל זה לקידום הלמידה הדיגיטלית. נושא זה אף נכלל  ביעדים שנקבעו בתוכנית הרב שנתית של הות"ת לשנים תשע"ז-תשפ"ב.

1.2        במטרה לפתח יוזמות ייחודיות ומחקרים יישומיים הרלוונטיים לתחום, החליטה ות"ת גם על תקציב על בסיס תחרותי עבור נושאים אלו למוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים על ידי ות"ת.

1.3        הגשת ההצעה מותנית בעמידה בסטנדרטים שהוגדרו בהחלטת מל"ג וות"ת בנושא איכות ההוראה וקידומה ברובד הראשון.

2. תחומים להענקת תקצוב – ניתן יהיה להגיש הצעות בכל אחד מהתחומים הבאים באופן נפרד, ללא הגבלה על מספר ההצעות אשר יוגשו בכל תחום:

2.1        יוזמה ופעילות ייחודית וחדשנית המקדמת הוראה, למידה והערכה בעידן של מציאות משתנה.

א.         על ההצעה לכלול תוכנית פעולה יישומית ומפורטת, לרבות תוכנית כללית להמשכו של הפרויקט לאורך זמן.

ב.         הקריטריונים לשיפוט יכללו את ההיבטים הבאים:

1)         מיקוד בשיפור איכויות ההוראה והלמידה ובכלל זה הערכת תפוקות למידה והערכה מותאמת (חלופית).

2)         הצעה חדשנית, ייחודית ומקורית.

3)         היקף ההשפעה של הפרויקט על גורמים שונים.

4)         יכולת  לממש בפועל את ההצעה שהוגשה.

5)         שיתוף פעולה עם גורמים נוספים בפרויקט ובתוצריו.

6)         יכולת המוסד להפעיל את הפרויקט המוצע לאורך זמן ובמסגרת התקציבית הקיימת.

7)         מנגנוני הערכה ובקרה של המוסד על הפרויקט.

8)         מנגנונים לניטור ומעקב לאופן הצלחת הפרויקט והטמעתו.

9)         קיומו של פוטנציאל להרחבת הפרויקט בתוך המוסד ולמוסדות אחרים.

10)        התרשמות הוועדה מאיכות ההצעה

2.2        הצעה למחקר יישומי לקידום ההוראה, הלמידה (כולל למידה דיגיטלית) והערכה, בעידן של מציאות משתנה.

א.         על ההצעה לכלול:

1)         רקע תיאורטי קצר.

2)         רציונל ומטרות המחקר.

3)         מתודולוגיה.

4)         פירוט של אופן השימוש ב-analytics[1] (במחקר בלמידה דיגיטלית)

5)         לוחות זמנים לביצוע המחקר

6)         עלויות.

7)         הפניה למקורות ביבליוגרפים.

8)         הצעת המחקר לא תעלה על 3,000 מילים.

ב.         הקריטריונים לשיפוט יכללו את ההיבטים הבאים:

1)         מחקר בעל השלכות יישומיות לנושא ויכולת לממש בפועל את ההצעה שהוגשה.

2)         מיקוד בשיפור איכות ההוראה והלמידה ובכלל זה הערכת תפוקות למידה והערכה מותאמת (חלופית)

3)         הצעה/תזה חדשנית, ייחודית ומקורית שלא פורסמה עדיין.

4)         היקף המחקר והשימוש בנתונים.

5)         היקף ההשפעה של המחקר על גורמים שונים.

6)         שיתוף פעולה עם גורמים נוספים במחקר ובתוצריו.

7)         התרשמות הוועדה מאיכות ההצעה.

3. תקציב ושיפוט ההצעות

3.1        עבור כל אחד מהתחומים יועמד תקציב ייעודי כולל בגובה 500 אלפי ₪.

3.2        ההצעה/ות הזוכה/ות יתוקצבו באופן חד פעמי על ידי ות"ת בגובה של עד 75% מעלות ההצעה. המוסד הזוכה יחויב להעמיד מקורות למימון משלים בשיעור של לפחות 25% מעלות ההצעה.

3.3        ועדה/ות מיוחדת מטעם מל"ג ות"ת וישראל דיגיטלית תקבל לידיה את הצעות המוסדות. הוועדה תבחן את ההצעות ותקבל החלטה מנומקת ותמליץ לות"ת על ההצעות הזוכות בכל אחד מהתחומים.

4. הגשת ההצעות

4.1        בנוסף על האמור בסעיפים לעיל, על ההצעות לכלול:

4.2        התייחסות לאופי הפעילות, היקף הפעילות המתוכנן, ייחודיות הפעילות ולתרומתה לשיפור איכות ההוראה והלמידה, מעבר לסטנדרט הקיים והמוכר.

4.3        פירוט העלויות הצפויות לקיומה של הפעילות.

4.4        את ההצעות יש להגיש לאגף להערכת איכות במל"ג עד ה- 15.7.2018.

5. קבלת התקציב

5.1        לאחר אישור ההצעות הזוכות בוות"ת תצא הודעה מסודרת בנושא למוסדות הזוכים על גובה התקצוב בו זכה הפרויקט.

5.2        העברת התקציב בפועל בגין ההצעות הזוכות תתבצע לאחר ובכפוף להגשת דו"ח ביצוע ע"י המוסד לאגף הערכת איכות ולאגף תקצוב בות"ת.

[1] הכוונה למכלול הנתונים הסטטיסטיים שייווצרו במהלך הרצת הקורסים הדיגיטליים ע"י המשתמשים. כתנאי לתמיכה של ות"ת בהפקת קורסים דיגיטליים התחייבו המוסדות הזוכים בקולות הקוראים של ות"ת לאפשר גישה פתוחה (open access) לכל ה-analytics.