04/11/15

שיפור איכות ההוראה והערכתה, במוסדות להשכלה גבוהה

בישיבתה ביום 4.11.15 החליטה הוות"ת לאמץ את המודל המוצע לקידום ושיפור איכות ההוראה במוסדות להשכלה גבוהה.

בהתבסס על הדיון במל"ג בממצאי דו"ח ועדת המומחים ("ועדת באב"ד"), החלטת ות"ת בנושא והממצאים שהתקבלו בסקר שהועבר למוסדות, גובש המודל המוצע לקידום ושיפור איכות ההוראה והערכתה במוסדות להשכלה גבוהה כמפורט להלן:

 1. קריטריונים בסיסיים ליישום:

בכל מוסד להשכלה גבוהה יתקיים מנגנון מוסדי הממונה על:

 • קיומן של הכשרות מקצועיות בתחום ההוראה לכל חבר סגל חדש בכל הרמות, כולל מורים מן החוץ ועוזרי הוראה (לדוגמא: סדנאות, סמינרים, ימי עיון, הדרכות פרטניות וכיוצ"ב).
 • העברה סדירה של שאלוני הערכת הוראה בכל סמסטר ובכל הקורסים המתקיימים במוסד. הפצת ממצאי השאלונים והערות הסטודנטים לכל מרצה שעבר הערכה ולממונה עליו תוך ציון מיקומו היחסי במחלקה ובמוסד.
 • קיום מנגנון לטיפול במרצים שתוצאות סקרי ההוראה עבורם חורגים מהסטנדרט (לשני הכיוונים).
 • העמדת מערכת נגישה ומפורסמת לקבלת תלונות של סטודנטים בתחומי ההוראה, וטיפול בהן.
 • פרסום והפצת מערכת סילבוסים מפורטת לכל הקורסים וכן כללי החובות בקורס וצורת קביעת הציון.
 • קיומו של נוהל להגדרת ההתנהלות ההוראתית של הסגל אל מול הסטודנטים (הסדרת לוחות זמנים, זמינות מרצים, יחסי סגל סטודנט וכיוצ"ב).
 • קיומה של תמיכה טכנולוגית בסגל.

 

המוסדות יתבקשו להעביר דיווח תקופתי למל"ג בנושא. מוסד שלא יעמוד בדרישות המפורטות כאמור, יועבר לדיון בוועדה לפיקוח ואכיפה של מל"ג-ות"ת.

2. מודל תקצוב איכות ההוראה:

בהחלטת ות"ת מיום ה-23.7.14 הוחלט על בחינת החלת מודל תקצוב למכללות נוסף על מודל ההוראה הקיים. ייעוד המודל הינו תמרוץ תחרותי של פעילות המכללות במספר תחומים (מודל רב ממדי) המתאימים למטרותיהן, בדומה למודל המחקר של האוניברסיטאות. לאחר קבלת דו"ח הוועדה להערכת איכות ההוראה ובחינת הנושא על ידי הצוות המקצועי בות"ת, הוחלט כי תמרוץ איכות ההוראה במכללות יהווה את אחד התחומים שיתוקצבו במסגרת המודל הרב ממדי. לטובת תחום זה מוצע להעמיד כ-3 מיליון ₪ בשנה.

המכללות המתוקצבות ע"י ות"ת יוכלו לקבל תקצוב עבור פעילותם בתחום שיפור וקידום איכות ההוראה בשני רבדים כמפורט להלן. הקריטריונים עליו מתבסס מודל התקצוב ייבחנו בשנית שנה לאחר החלת מודל התקצוב ובכל מקרה, מודל התקצוב המוצע יבחן לאחר שלוש שנים.

 

יודגש כי לצורך קבלת התקצוב, על המוסדות יהיה להוכיח עמידתם בכל תנאי הסף כפי שפורטו בסעיף I.

A. בנוסף לקריטריוני החובה המפורטים בסעיף I, על המוסדות להוכיח עמידתם בקריטריונים הבאים כאשר כל קריטריון יתוקצב בסכום קבוע כמפורט להלן (מודל התקצוב יבחן עם סיום מחזור הפעילות הראשון):

קיומו של מנגנון מוסדי קבוע, מובנה ויעודי לשיפור איכות ההוראה והערכתה, הממונה על:

 א. פעילות אקטיבית בהכשרת הסגל האקדמי

קריטריון זה יתוקצב ב-75 אלפי ₪ בשנה לכל מוסד אשר יעמוד במאפיינים הבאים:

 1. ליווי וחניכה של חבר סגל חדש למשך שלוש השנים הראשונות להוראתו (לדוגמא: מפגשים קבועים עם "חונך אישי", תצפית עמיתים בשיעורים וכיו"ב).
 2. הדרכה ותמיכה טכנולוגית לשימוש חברי הסגל לצורכי תכנון, פיתוח ויישום דרכי הוראה חדשניות באמצעים דיגיטליים וטכנולוגיה מתקדמת.
 3. פעילות לגבי מורים חלשים בהוראה (מפגשים אישיים, ליווי, חניכה, סדנאות וכיו"ב)
 4. פעילות לגבי מורים מצטיינים בהוראה (קרדיט, פרסים, פרסום וכיו"ב)
 5. עריכת סמינר מחלקתי לפחות אחת לשנה, שיעסוק בנושאים של איכות ושיפור ההוראה
 6. מינוי ראש היחידה האקדמית או מי מטעמו, כאחראי על ריכוז נושא ההוראה ביחידה (האחראי יעמוד בקשר רציף עם המנגנון המוסדי בנושא איכות ההוראה כמפורט בסעיף הבא).

 ב. שאלוני הערכת ההוראה

קריטריון זה יתוקצב ב-25 אלפי ₪ בשנה לכל מוסד אשר יעמוד במאפיינים הבאים:

 1. היענות לשאלוני הערכת ההוראה של לפחות 60% מהסטודנטים בכל קורס (לצורך התקצוב תינתן אפשרות לחריגה שלא תעלה על 10% מהקורסים).
 2. ראש היחידה האקדמית יקיים מפגש משוב פרטני (אחת לשנה לפחות) עם חברי סגל שקיבלו ציון הערכה הנמוך מהממוצע המחלקתי.

 

עמידת המוסדות בקריטריונים בהתאם לסעיפים I ו II לעיל, תיבדק על ידי האגף להערכת איכות ובהתאם לצורך, תוך התייעצות עם ועדת יישום שתוקם למטרה זו.

ממצאי הבדיקה ידווחו לות"ת ולמל"ג.

בעד – 5

אין מתנגדים ואין נמנעים

ההחלטה התקבלה פה אחד

 

B. על מנת לתמרץ את המכללות המתוקצבות על פעילות מיוחדת, חדשנית ומקורית לשיפור וקידום איכות ההוראה, תקצה ות"ת סכום ייעודי לפרסים על בסיס תחרותי .

לשם כך, תוקם על ידי מל"ג וות"ת ועדה מיוחדת אשר תקבל לידיה אחת לשנה את הצעות המכללות המתוקצבות ע"י ות"ת. הוועדה תבחן את ההצעות ותקבל החלטה מנומקת על תקצוב חד שנתי של ההצעות הזוכות. סך התקציב הייעודי יעמוד על 700 אלפי ₪ בשנה, אשר יחייב את המוסד הזוכה להעמיד מקורות מימון משלימים בשיעור 25% מסכום הזכייה.

בעד 4נגד 1;  נמנע 0

ההחלטה התקבלה