10/11/15

שיפור איכות ההוראה והערכתה במוסדות להשכלה גבוהה

 1. בישיבתה ביום כ"ח בחשון תשע"ו (10.11.2015), החליטה המועצה להשכלה גבוהה לאמץ את המודל המוצע לשיפור איכות ההוראה במוסדות להשכלה גבוהה, לפיו כל המוסדות להשכלה גבוהה יחויבו ליישם מספר מנגנונים בסיסיים לשיפור איכות ההוראה כמפורט להלן:

בכל מוסד להשכלה גבוהה יתקיים מנגנון מוסדי שיופקד על:

א.         קיומן של הכשרות מקצועיות בתחום ההוראה לכל חבר סגל חדש בכל הרמות, כולל מורים מן החוץ ועוזרי הוראה (לדוגמא: סדנאות, סמינרים, ימי עיון, הדרכות פרטניות וכיוצ"ב).

ב.         העברה סדירה של שאלוני הערכת הוראה בכל סמסטר ובכל הקורסים המתקיימים במוסד. הפצת ממצאי השאלונים והערות הסטודנטים לכל מרצה שעבר הערכה ולממונה עליו תוך ציון מיקומו היחסי במחלקה ובמוסד.

ג.          קיום מנגנון לטיפול במרצים שתוצאות סקרי ההוראה עבורם חורגים מהסטנדרט (לשני הכיוונים).

ד.         העמדת מערכת נגישה ומפורסמת לקבלת תלונות של סטודנטים בתחומי ההוראה, וטיפול בהן.

ה.         פרסום והפצת מערכת סילבוסים מפורטת לכל הקורסים וכן כללי החובות בקורס וצורת קביעת הציון.

ו.          קיומו של נוהל להגדרת ההתנהלות ההוראתית של הסגל אל מול הסטודנטים (הסדרת לוחות זמנים, זמינות מרצים, יחסי סגל סטודנט וכיוצ"ב).

ז.          קיומה של תמיכה לסגל בטכנולוגיות הוראה.

המוסדות יתבקשו להעביר דיווח תקופתי למל"ג בנושא. מוסד שלא יעמוד בדרישות המפורטות כאמור, יועבר לדיון בוועדה לפיקוח ואכיפה של מל"ג-ות"ת.

 1. המל"ג רושמת לפניה את החלטת ות"ת מיום 4.11.15 בו החליטה לאמץ את המודל לשיפור איכות ההוראה המתבסס בין היתר על החלטתה מיום 23.7.14 לגבי הקצאת תקציב למכללות המתוקצבות על ידי ות"ת, זאת במסגרת מודל התקצוב הרב מימדי של המכללות המתוקצבות לשיפור איכות ההוראה בשני ערוצים:
 2. A. בנוסף לקריטריוני החובה המפורטים בסעיף 1, על המוסדות להוכיח עמידתם בקריטריונים הבאים כאשר כל קריטריון יתוקצב בסכום קבוע כמפורט להלן (מודל התקצוב יבחן עם סיום מחזור הפעילות הראשון):

 קיומו של מנגנון מוסדי קבוע, מובנה ויעודי לשיפור איכות ההוראה והערכתה,  הממונה על:

פעילות אקטיבית בהכשרת הסגל האקדמי

כל מכללה המתוקצבת על ידי ות"ת אשר תעמוד במאפיינים הבאים תוכל להיות מתוקצבת בכל שנה על פי קריטריון זה:

 1. ליווי וחניכה של חבר סגל חדש למשך שלוש השנים הראשונות להוראתו (לדוגמא: מפגשים קבועים עם "חונך אישי", תצפית עמיתים בשיעורים וכיו"ב).
 2. הדרכה ותמיכה טכנולוגית לשימוש חברי הסגל לצורכי תכנון, פיתוח ויישום דרכי הוראה חדשניות באמצעים דיגיטליים וטכנולוגיה מתקדמת.
 3. פעילות לגבי מורים חלשים בהוראה (מפגשים אישיים, ליווי, חניכה, סדנאות וכיו"ב)
 4. פעילות לגבי מורים מצטיינים בהוראה (קרדיט, פרסים, פרסום וכיו"ב)
 5. עריכת סמינר מחלקתי לפחות אחת לשנה, שיעסוק בנושאים של איכות ושיפור ההוראה
 6. מינוי ראש היחידה האקדמית או מי מטעמו, כאחראי על ריכוז נושא ההוראה ביחידה (האחראי יעמוד בקשר רציף עם המנגנון המוסדי בנושא איכות ההוראה כמפורט בסעיף הבא).
 7. היענות לשאלוני הערכת ההוראה של לפחות 60% מהסטודנטים בכל קורס (לצורך התקצוב תינתן אפשרות לחריגה שלא תעלה על 10% מהקורסים).
 8. ראש היחידה האקדמית יקיים מפגש משוב פרטני (אחת לשנה לפחות) עם חברי סגל שקיבלו ציון הערכה הנמוך מהממוצע המחלקתי.

יודגש כי לצורך קבלת התקצוב, על המוסדות יהיה להוכיח עמידתם בכל תנאי הסף כפי שפורטו בסעיף 1.

 1. B. על מנת לתגמל מוסד על פעילות מיוחדת, חדשנית ומקורית לשיפור וקידום איכות ההוראה, יוקצה סכום ייעודי לפרסים על בסיס תחרותי למכללות המתוקצבות על ידי ות"ת. לשם כך, תוקם על ידי מל"ג וות"ת ועדה מיוחדת אשר תקבל לידיה אחת לשנה את הצעות המוסדות. הוועדה תבחן את ההצעות ותקבל החלטה מנומקת על תקצוב חד שנתי של ההצעות הזוכות.
 2. בתום שנה מהפעלת המודל במוסדות, יועבר למל"ג ולות"ת דיווח מלא על אופן יישומו והוא ייבחן על ידי מל"ג וות"ת.
 3. מל"ג פונה בבקשה לוות"ת לבחון את מודל התקצוב, יעילותו והיקפו לאחר שנתיים, לרבות האפשרות להפעיל את סעיף B כאמור, על מוסדות נוספים.