28/07/15

שיתוף פעולה בין ישראל לאיטליה – תוכנית פיילוט לחילופי חוקרים

בישיבתה ביום י"ב באב תשע"ה (28.7.2015) החליטה המועצה להשכלה גבוהה לאשר חתימה על מסמך היישום בעניין שיתוף פעולה בין ישראל לאיטליה במסגרת תוכנית פיילוט בת שלוש שנים לחילופי חוקרים בין ישראל לאיטליה, המסתמכת על הסכם המסגרת הקיים לשיתוף פעולה בין משרד החוץ האיטלקי למשרד הכלכלה הישראלי.  זאת בכפוף לאישור ות"ת את התקציב של תוכנית הפיילוט, שאמורה להתקיים במסגרת מרכזי המצוינות ומתוך תקציבם.

לקראת תום תקופת הפיילוט, יוצגו בפני המל"ג תוצאות התוכנית ומסקנותיה (כולל מסקנות והמלצות ות"ת), ובהתבסס על כך יוחלט לגבי המשכה וכן  לגבי עצם המעורבות של המל"ג בתוכניות מסוג זה.