10/07/19

תגובת האוניברסיטה העברית להחלטת ות"ת מיום 26.12.2018

בהמשך לבקשת האוניברסיטה העברית קיימה ות"ת בישיבתה ביום 10.7.2019 דיון חוזר בהחלטתה מיום 26.12.2018 בעניין התנהלות האוניברסיטה העברית במסגרת יישום תכנית ההבראה.
בפני ות"ת הובא מכתבו של מנכ"ל האוניברסיטה מיום 11.4.2019.

ות"ת סבורה כי אין באמור במכתב כדי לשנות מהחלטתה מיום 26.12.2018 וכי אין במכתב נסיבות חדשות או שונות מאלה שעמדו בפני ות"ת במועד קבלת החלטתה. כמו כן לדעת ות"ת הפחתת התקציב בשיעור שנקבע היא מידתית וסבירה נוכח התנהלותה של האוניברסיטה בעניין זה ואין בהפחתה זו, המהווה כ- 5% מתוספת התקציב השנתית עבור תכנית ההבראה, בכדי להקשות על התנהלותה השוטפת של האוניברסיטה ועמידתה בהתחייבויותיה, כפי שנטען במכתב.
לאור האמור החלטת ות"ת מיום 26.12.2018 עומדת בעינה.