27/10/15

תגובת המכללה האקדמית הדסה להחלטת מל"ג בעניין דו"ח הוועדה הבינלאומית להערכת איכות בתחום מדעי המחשב

בישיבתה ביום י"ד חשבון תשע"ו (27.10.2015), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות והחליטה כלהלן:

א.         להודות למכללה האקדמית הדסה  על התייחסותו להחלטת מל"ג והמלצות הוועדה הבינלאומית להערכת איכות בתחום מדעי המחשב.

ב.         על מנת להבטיח את המשך קיומה של התוכנית, ואת איכותה האקדמית, על המוסד ליישם את כל המלצות הוועדה הבינלאומית, כפי שמופיעות בדו"ח הוועדה.

ג.          היישום המלא של ההמלצות ייבדק בהתאם לצורך.