27/10/15

תגובת המרכז האקדמי לב להחלטת מל"ג בעניין דו"ח הוועדה הבינלאומית להערכת איכות בתחום מדעי המחשב

בישיבתה ביום י"ד חשבון תשע"ו (27.10.2015), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות והחליטה כלהלן:

א.         להודות למרכז האקדמי לב על התייחסותו להחלטת מל"ג והמלצות הוועדה הבינלאומית להערכת איכות בתחום מדעי המחשב.

ב.         על מנת להבטיח את איכותה האקדמית של התוכנית, על המוסד ליישם את כל המלצות הוועדה הבינלאומית, כפי שמופיעות בדו"ח הוועדה.

ג.          על המוסד לדווח על היישום המלא של ההמלצות המופיעות בהחלטת המל"ג, עד לתאריך 1.10.16.