22/02/11

תהליך בדיקת הבקשות לפתיחת מוסדות חדשים / הכרה במוסדות / פתיחת תוכניות לימוד חדשות/ הסמכה לתוכניות

בישיבתה ביום 22.2.2011 דנה המועצה להשכלה גבוהה בנושא שבנדון וקיבלה את ההחלטה שלהלן:

מטרה

המטרה היא לאמץ דרך לייעל את תהליכי הבדיקה, לקצר אותם ולשחרר את ה"פקק" שנוצר בות"ת ומל"ג ושאליו מצטרפות עוד ועוד בקשות בקצב מהיר יותר ממספר ההחלטות המתקבלות.

המטרה היא שסיום תהליך בדיקת מוסד חדש לקראת פתיחתו או תכנית חדשה לקראת מתן אישור לפתיחתה, יפחת מ – 12 חודשים מרגע רישום הבקשה במל"ג והחלטה בדבר הסמכת המוסד להעניק את התואר תינתן לא יאוחר מששה חודשים לפני סיום מחזור הבוגרים הראשון של התואר האמור[1].

החלטות מל"ג

ביום 11 ינואר 2011 קיבלה המועצה להשכלה גבוהה החלטה להקים  וועדות תחומיות אשר יסייעו בייעול תהליכי בדיקת בקשות לפתיחת תכניות לימודים חדשות, בקשות להקמת מוסדות חדשים ובקשות למתן הסמכה לתכניות קיימות.

עוד קיבלה המועצה החלטה לאמץ את העקרונות שהובאו בפניה בקשר לנוהל תהליך חדש לבדיקת בקשות לפתיחת תוכניות לימודים חדשות / מוסדות חדשים / מתן הכרה והסמכה.

פירוט התהליך

א.      הקמת וועדות תחומיות וצוותי בדיקה:

א.1.    וועדות תחומיות

הוועדות התחומיות יוקמו ע"י המל"ג על פי תחומים מוגדרים אשר יובאו בפניה .

א.1.א.          תקופת כהונה

חברי הוועדות יתמנו לתקופה של 3 שנים. ניתן יהיה להאריך את תקופת המינוי בעד 3 שנים נוספות, כאשר החלפת החברים תהיה, עד כמה שניתן, בהדרגה כדי להבטיח רצף טיפול.

א.1.ב.          הרכב

הוועדות תהיינה בנות 8 עד 10 חברים וביניהם יו"ר וממלא מקום, זאת כדי להבטיח קיום ישיבות שוטפות ומגוון דעות וכדי לאפשר טיפול במספר רב של תוכניות ובקשות לתכניות חדשות במקביל. לכל ועדה תחומית ימונה מרכז מהאגף האקדמי.

הרכב הוועדות התחומיות , כולל יו"ר ומ"מ, יוצע למל"ג לאישור על ידי סגן יו"ר מל"ג והאגף האקדמי, לאחר תהליך של איתור החברים. ההרכב הראשון של הוועדות התחומיות יובא לאישור המל"ג במקביל לאישור תכנית החומש האקדמית.

בכל מקרה של הוספת חבר או החלפת חבר בוועדות התחומיות יובא הדבר לאישור המל"ג.

הוועדות התחומיות תקבלנה לידיהן את כל ההחלטות הרלוונטיות שהתקבלו במל"ג, בתחומן וכן את דוחות האיכות הרלוונטיים.

 

 

א.1.ג.           סדרי נוהל

הוועדות התחומיות תתכנסה לפחות אחת לחודש. הקוורום המינימאלי לכינוס הוועדה יהיה 4 חברים, וביניהם היו"ר או ממלא מקומו.

א.2.    צוותי בדיקה ( מתוך הוועדות התחומיות)

על מנת לבצע את עבודתה, לאחר שתובא בפניה בקשה, תמנה הוועדה התחומית צוות בדיקה מבין חבריה, בהמלצת היו"ר, שיכלול 4 חברים וביניהם היו"ר או ממלא מקומו או מי מטעמו, הרלוונטים לתחום הבקשה.

הצוותים יורכבו כך, שייצגו, ככל שניתן, את מגוון המוסדות.

במידת הצורך ימליץ היו"ר על חבר חיצוני לסיוע והדבר יובא לאישור הוועדה.

ב.       תהליך הבדיקה

כדי לבצע את תהליכי הבדיקות הנחוצים לשם פתיחת תכניות לימודים חדשות ולפתיחת מוסדות חדשים, בפרק זמן שיפחת מ-  12 חודשים וכדי לבצע בדיקות להסמכה קבועה או זמנית כך שיסתיימו לפחות שישה חודשים לפני סיום מחזור לימודים ראשון, תוך הסתייעות בוועדות התחומיות כפי שאושרו ע"י המל"ג, מובא התהליך הבא המבוסס על העקרונות שאושרו ע"י מל"ג כאמור :

ב.1. רישום בקשה

תהליך רישום בקשה שתגיע למל"ג תתבצע ע"י האגף האקדמי של מל"ג, בתוך חודש אחד [2]  מקבלת הבקשה על פי נהלי מל"ג.

בקשה שלא תימצא מלאה, בהתאם להנחיות מל"ג ועל פי התכנון הרב שנתי שאושר למוסד, על פי העניין, תוחזר למבקש עם ריכוז של כל ההערות הרלוונטיות. הטיפול בבקשה יחל ברגע שיתקבל כל החומר הנדרש על פי הנחיות והחלטות מל"ג וות"ת, דהיינו לאחר שהבקשה תירשם.  

ב.2. העברת הבקשה לוועדות התחומיות

הבקשות יועברו בתוך חודש מיום הרישום במל"ג  לוועדה התחומית הרלוונטית, (יועבר עדכון בכתב לוועדת המשנה על העברת התכניות). במידה ותהיינה אי בהירויות לגבי הוועדה התחומית הרלוונטית המתאימה לבדיקת בקשה, יועבר הנושא להחלטת ועדת המשנה. במקרים חריגים בתחומים בהם לא יוכלו הוועדות התחומיות לתת מענה, תוכל המל"ג, בהמלצת  וועדת המשנה , להקים ועדות מקצועיות אד הוק לאותו נושא  ויחולו עליהן הכללים של הוועדות התחומיות לעניין סדרי עבודתן.

ב.3.    עבודת הוועדות התחומיות

הוועדה התחומית (באמצעות צוותי הבדיקה שיוקמו על ידן) תידרש להגיש המלצתה בתוך 4 חודשים לעניין בקשות להיתר של מוסדות חדשים או בתוך 3 חודשים לעניין בקשות לפתיחת תכניות חדשות או להסמכה, במוסדות קיימים. אם יהיה צורך בהארכה, הבקשה להארכה תוגש לוועדת המשנה אשר תוכל לתת הארכה של עד 2 חודשים נוספים. כל הארכה כזו תדווח למל"ג. (על פי החוק מחוייבת המל"ג להשיב על בקשה לפתיחת מוסדות בתוך 12 חודש).

 

אם מגיש הבקשה לא ייענה לבקשות ולשאלות  הוועדה התחומית בתוך לוחות הזמנים אשר נקבעו על-ידה, ואשר יאפשרו לה לסיים את עבודתה במסגרת הזמן כמפורט לעיל, יוחזר החומר למגיש הבקשה והטיפול בבקשה יסתיים. מגיש הבקשה לא יוכל להגיש את הבקשה מחדש אלא בעבור שישה חודשים.

 

הוועדות התחומיות ימנעו מתהליך ממושך של שינוי התכנית המבוקשת ובנייתה מחדש, ויתייחסו לחומר שהוגש כפי שהוא. הועדות התחומיות יקיימו עד שני דיונים עם מגיש הבקשה לעניין שינויים והתאמות בתכנית המוגשת.  הוועדות התחומיות יקיימו ביקור אחד אצל מגיש הבקשה, בהרכב שיוחלט על ידן.  המטרה בפגישה ובביקור היא כדי לזרז את התהליך וכדי לעמוד על טיבה של הבקשה ועל היכולות של מגיש הבקשה. הוועדות תעברנה את הערותיהן למוסד פעם אחת. אם המוסד ירצה הוא יוכל לתקן את  הבקשה תוך יישום ההערות שניתנו בתוך פרק הזמן שהוקצב לו לשם כך ע"י הוועדה התחומית.

 

המלצת הוועדה התחומית תובא לאחר השלמת עבודתה, לדיון בפני ועדת המשנה, אשר תבצע את בדיקותיה על פי החלטתה, ובפני המל"ג. במקרה של החלטה שלילית תינתן למוסד המבקש  אפשרות לערער פעם אחת תוך חודש מיום קבלת ההחלטה אל ועדת המשנה אשר תביא את העניין על פי הצורך לבדיקת הוועדה התחומית ולהחלטת מל"ג.  המוסד יקבל תשובה מהמל"ג על פנייתו.

ב.4.    תהליכי בדיקה פנימיים

יקוצרו תהליכי הבדיקה הפנימית של אגפי ות"ת. תהליך למתן חוו"ד משפטית/תקציבית/שכר ותנאי העסקה, בקשר לתכנית לימודים, לא יעלה על 6 שבועות ובקשר להיתר או הכרה במוסד, לא תעלה על חודשיים[3]. הבדיקה התקציבית ובדיקת שכר ותנאי העסקה תתבצע פעם אחת בלבד לאחר  סיום הבדיקה של הוועדה התחומית. לגבי תכניות חדשות של מוסדות מתוקצבים תמציא ות"ת למוסדות בראשית החומש רשימת תוכניות מאושרות לכל מוסד ע"פ תוכניות שאושרו להגשה בחומש. תוכנית מאושרת תידרש לאישור ות"ת רק לצורך אישור הפרסום והרישום ולא לתהליכים אחרים הקשורים בה. המלצות אגפי ות"ת יועברו למליאת ות"ת בתוך חודש. המלצת ות"ת תועבר למל"ג בתוך חודש.

ב.5.    נושאים מנחים לבדיקה

טיוטת רשימת נושאים מנחים לוועדות התחומיות ולצוותים כדי להוות כלי עזר לבדיקת התכניות. (נספח מספר 2).

ב.6.    הנחיות להגשת תכניות

מל"ג תרענן בהקדם את ההנחיות הכתובות של נוהל הגשת בקשות ותדאג שהן יופיעו באתר האינטרנט של המל"ג, לרבות כל הטפסים. ההנחיות יהיו מפורטות ובהירות. הגשת החומר תיעשה  הן בכתב והן  בדרך אלקטרונית ובמייל .

ב.7.    מעקב אחר פרטי בקשה

מל"ג תפעל לעדכון פרטי כל בקשה והמצב בו היא נמצאת, באתר האינטרנט שלה , תוך מתן קוד ספציפי לפונה, כדי שהפונה יוכל לבדוק את המצב בו נמצאת בקשתו בכל שלב. המזכירות האקדמית תדאג לעידכון. מידי שנה תערוך מל"ג סדנת הסבר והדרכה להגשת תכניות. אחריות הביצוע הנ"ל היא של האגף האקדמי של מל"ג.

ב.8.    הגשת בקשות חוזרות

מוסד שבקשתו לפתיחת תכנית לימודים נדחתה , יוכל להגיש בקשה חדשה לתכנית  דומה , רק לאחר  6 חודשים ממועד קבלת ההחלטה על הדחיה.  מוסד שבקשתו להיתר לפתיחת מוסד להשכלה גבוהה נדחתה, יוכל להגיש בקשה חדשה רק לאחר שנה ממועד קבלת החלטת הדחיה.

ג.       דיווח

הוועדות התחומיות ימסרו דיווח תקופתי מרוכז על פעילותן לוועדות המשנה הרלוונטיות פעם בחצי שנה.

 

[2] תהליך הבדיקה הראשונית לגבי מוסדות חדשים ייתכן ויימשך עד חודש וחצי.

[3] היתר לפתיחת מוסד/הכרה במוסד, עלול לדרוש זמן ממושך יותר כתלות במורכבות המשפטית, אך לא יימשך מעבר ל 6 חודשים