12/04/16

החלטת המועצה להשכלה גבוהה מיום 15.7.2003 בדבר קריטריונים ותנאי סף להגשת בקשה לפתיחת תכנית לימודים לתואר שני במוסדות להשכלה גבוהה (כפי שעודכנה ביום 31.10.2006, 1.2.2011 ו-12.4.2016)

– ההחלטה מבוטלת – 

 

1. המועצה להשכלה גבוהה סבורה כי על מוסד המבקש לקבל הסמכה להעניק תואר שני לעבור תהליך שיש בו עליית מדרגה ובניית תשתית אקדמית דרושה.

על-כן, קודם שבקשה לפתיחת תכנית לימודים לתואר שני תעבור בדיקה קפדנית ע"י ועדה מקצועית של המועצה, על התכנית לעמוד בתנאי סף.

 

להלן מפורטים תנאי הסף להגשה ופתיחה של תכניות חדשות לתואר שני:

1.1 מכוח כלל המועצה להשכלה גבוהה (הסמכת מוסד מוכר להעניק תואר מוכר), התשכ"ד-1964,מחליטה המועצה, כי מוסד רשאי להגיש בקשה לפתיחת תכנית לימודים לתואר שני רק לאחר שהעמיד לא פחות משלושה מחזורי בוגרים של בעלי תואר אקדמי ראשון בתחום רלוונטי. מכל מקום, אישור פתיחת תכנית לימודים לתואר שני יותנה בהעמדת לא פחות מארבעה מחזורי בוגרים לתואר ראשון מוכר בתחום רלוונטי.
* לעניין זה נקבע כי מחזור בוגרים הינו לפי שנים אקדמיות.

1.2 בראש כל תכנית לימודים לתואר שני יעמוד איש סגל בכיר ליבתי בעל תואר שלישי מדרגת מרצה בכיר ומעלה, המלמד לפחות קורס אחד בסמסטר בתכנית האמורה לתואר שני. בתכנית לימודים בתחום היצירה האמנותית, ניתן למנות ראש תכנית שהוא פרופסור גם אם אינו בעל תואר שלישי.

1.3 ככלל, המורים המלמדים בתכנית לתואר שני יהיו בעלי תואר שלישי, 2/3 מהם, לפחות, חברי סגל ליבתי. במקרים מיוחדים (כחריג) יוכלו ללמד בתכנית מורים בודדים בעלי מוניטין בתחומם, שלתחום התמחותם זיקה ברורה לתכנית הלימודים והם אינם בעלי תואר שלישי. בתכנית לימודים בתחום היצירה האמנותית, יכול שילמדו בעלי מוניטין ורמה גבוהה בתחום המבוקש, שאינם בעלי תואר שלישי, ובתנאי שלפחות 2/3 מהמורים בתכנית יהיו חברי סגל ליבתי.

1.4 בכל תכנית לימודים צריך שיהיה לפחות פרופסור אחד שהוא חבר סגל ליבתי במוסד.

1.5 מחצית מהמורים שמלמדים בתכנית לתואר שני יהיו בדרגת מרצה בכיר ומעלה.

1.6 מוסד יתחייב שלפחות 2/3 מהקורסים של תכנית הלימודים שילמד תלמיד בפועל יילמדו על ידי סגל ליבתי.

1.7 מוסד יעמיד תשתיות אקדמיות ראויות ללימודי תואר שני בתחום המבוקש, לרבות ספריה ומעבדות מתאימות.

 

הערה כללית- תנאים אלה הינם תנאי בסיס הכרחיים לצורך הגשת תכניות לימודים לתואר שני בלי תזה. ככלל, תכניות לימודים לתואר שני עם תזה, תאושרנה כתארים מחקריים M.A./M.Sc. בהם מסה קריטית של סגל ליבתי פעיל מחקרית.