28/11/00

החלטת המועצה להשכלה גובהה (מס' 564/9) מיום 28.11.2000 בדבר תכניות לימודים לתואר שני במוסדות להשכלה גבוהה שאינם אוניברסיטאות

המועצה להשכלה גבוהה מחליטה כי ועדות המשנה שיוקמו לצורך בדיקה של תכניות לימודים לתואר שני במוסדות להשכלה גבוהה שאינם אוניברסיטאות יתבקשו, בין היתר, לחוות דעה למועצה באשר ללימודי התואר הראשון בתחום לגביו מבוקש התואר השני.