28/11/00

החלטת המועצה להשכלה גובהה (מס' 564/9) מיום 28.11.2000 בדבר תכניות לימודים לתואר שני במוסדות להשכלה גבוהה שאינם אוניברסיטאות

– ההחלטה מבוטלת – 

המועצה להשכלה גבוהה מחליטה כי ועדות המשנה שיוקמו לצורך בדיקה של תכניות לימודים לתואר שני במוסדות להשכלה גבוהה שאינם אוניברסיטאות יתבקשו, בין היתר, לחוות דעה למועצה באשר ללימודי התואר הראשון בתחום לגביו מבוקש התואר השני.