19/06/07

פתיחת תכניות לימודים לתואר שני בשלוחות העוברות תהליך הפיכה למוסדות ישראלים (גיור) – החלטת מועצה מיום 19.6.2007

המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת ועדת המשנה למוסדות שאינם אוניברסיטאות ושלוחות מחו"ל מישיבתה ביום 19.6.2007 בנושא בקשות של מוסדות בעלי רישיון לפעול כשלוחות מחו"ל המבקשים להפוך למוסדות להשכלה גבוהה ישראליים ולקיים בהם תוכניות לימודים לתואר שני , ומחליטה כלהלן:

  1. לבחון מחדש את סעיף 3 לכללי המועצה להשכלה גבוהה תשכ"ד-1964 לפיו: "מוסד להשכלה גבוהה לא יוסמך בדרך כלל להעניק תואר מוכר שני אלא אחרי שהעמיד ארבעה מחזורים של בעלי תואר אקדמי מוכר ראשון."
  2. בהתייחס לבקשות לפתיחת תוכניות לימודים חדשות/מוסדות חדשים שכבר נרשמו במשרדי המל"ג עד מועד קבלת החלטה זו, להנחות את ועדות הבדיקה האקדמיות בהתייחס לכלל 3 האמור בסעיף 1 לבדוק את אופי הפעילות האקדמית שקיים המוסד כשלוחה לפני הגשת הבקשה להכרה, הן במסגרת לימודים לקראת תואר אקדמי ראשון והן במסגרת לימודים לקראת תואר אקדמי שני, לרבות מספר שנות פעילותו של המוסד, ולהמליץ האם ניסיון זה די בו כדי לאפשר למוסד לקיים מיד לימודים לקראת תואר אקדמי מוכר שני.
  3. לגבי בקשות לפתיחת תכניות לימודים חדשות/מוסדות חדשים שיוגשו לאחר מועד קבלת החלטה זו, ע"י כלל המוסדות להשכלה גבוהה, יחול הכלל האמור לפיו : "מוסד להשכלה גבוהה לא יוסמך בדרך כלל להעניק תואר מוכר שני אלא אחרי שהעמיד ארבעה מחזורים של בעלי תואר אקדמי מוכר ראשון."