26/10/04

לימודי תואר שני מחקרי במוסדות שאינם אוניברסיטאות – החלטת המועצה להשכלה גבוהה מיום 26.10.2004

– ההחלטה מבוטלת – 

 1. מוסדות להשכלה גבוהה שאינם אוניברסיטאות יוכלו לקיים לימודי תואר שני עם תיזה אם יעמדו ברמה אקדמית נאותה, כולל סביבה מחקרית מתאימה.
 2. בהתאם להמלצת ות"ת:
  א. התעריפים שייקבעו במוסדות שאינם אוניברסיטאות המתוקצבים ע"י ות"ת יהיו זהים לתעריפים במוסדות כאלה לתואר שני ללא תיזה. מובהר כי במוסדות אלה לא תתקצב ות"ת תשתיות מחקריות (פיזיות וכ"א) הדרושות לתכניות עם תיזה.
  ב. קיום הלימודים מותנה באישור ות"ת כי תקציב המוסד שאינו אוניברסיטה מאוזן והוא יכול להעמיד תשתיות מחקר והוראה הנדרשים לצורך לימודי תואר שני עם תיזה במסגרת תקציבו המאושר (ובכלל זה השתתפות ות"ת המאושרת בהתאם לתעריפים לתואר שני).
  ג. תנאי עבודת הסגל האקדמי (לרבות היקף שעות הוראה, תנאים נלווים וכו') במוסדות מתוקצבים לא ישתנו כתוצאה מקיומם של לימודים לתואר שני עם תיזה.
  ד. יש לעמוד על כך שקיום לימודים לתואר שני עם תיזה לא יפגע בלימודים לתואר ראשון ולתואר שני ללא תיזה במוסד שאינו אוניברסיטה.
  ה. במוסדות מתוקצבים ייבדקו גם ההיבטים התכנוניים.
 3. להלן קריטריונים להגשה ולאישור של תכניות לימודים לתואר שני עם תיזה במוסדות שאינם אוניברסיטאות. הקריטריונים יהוו בסיס וקו מנחה לעבודתן של הוועדות הבודקות שיוקמו לבדיקת הבקשות השונות.
א.      כללי

תכנית לימודים לתואר שני עם תיזה במוסד שאינו אוניברסיטה תעמוד בכל החלטות המועצה באשר ללימודים לתואר שני.

ב.       תפיסת יסוד

מוסדות שאינם אוניברסיטאות המבקשים לקיים תכנית לימודים לתואר שני עם תיזה בתחום מסוים, נדרשים להציג תכנית לימודים בהיקף וברמה אקדמית הדומים לאלה המקובלים באוניברסיטאות, בתחום זה. על המוסדות המבקשים להוכיח רמת לימודים אקדמית גבוהה של לימודי התואר הראשון, לקיים תשתית ראויה לביצוע מחקרים, ולהציג סגל הוראה אקדמי בכיר, מיומן ומעודכן לקיום תכנית הלימודים המבוקשת.

ג.        לימודים קודמים בתחום המבוקש

על המוסד המבקש להציג רמה אקדמית גבוהה של לימודי התואר הראשון בתחום המבוקש לתואר שני, בין היתר על ידי השגים אקדמיים של הסטודנטים, כולל קבלה לתארים מתקדמים באוניברסיטאות, לפי שיקול דעתה של הוועדה הבודקת.

ד.       סביבה מחקרית

על המוסד המבקש להציג סביבה תומכת ותשתית פיסית ראויה ועדכנית לקיום תכנית הלימודים בתחום הנדון, כגון: מעבדות שיאפשרו ביצוע המחקר, ספריה מתאימה הכוללת בין היתר גישה למאגרי מידע וגרסאות אלקטרוניות של כתבי העת המובילים בתחום.

ה.      הסגל האקדמי

על המוסד המבקש להציג סגל הוראה אקדמי בכיר העומד בקריטריונים של פעילות ומצוינות אקדמית, דהיינו: פרסומים מדעיים, השתתפות בכנסים מדעיים, וכדומה. סגל ההוראה האקדמי בתכנית המבוקשת ימלא את הדרישות הבאות:

 

 

 • בראש כל תכנית לימודים לתואר שני יעמוד איש סגל בכיר בעל תואר שלישי מדרגת מרצה בכיר ומעלה, המועסק במשרה מלאה במוסד, ובהיקף שלא יפחת מחצי משרה בתכנית לתואר שני.
 • כל המורים המלמדים בתכנית יהיו סגל אקדמי בכיר (מדרגת מרצה) בעלי תואר שלישי. במקרים מיוחדים (כחריג) יוכלו ללמד בתכנית מורים בודדים בעלי מוניטין בתחומם, שלתחום התמחותם זיקה ברורה לתכנית הלימודים והם אינם בעלי תואר שלישי.
 • בסגל ההוראה האקדמי של התכנית יהיו לפחות 3 פרופסורים, מהם לפחות פרופסור מן המניין אחד בתחום הנדון, שמשרתו המלאה היא במוסד המבקש.
 • סגל ההוראה האקדמי של התכנית יכלול גרעין של 2-3 מורים מדרגת מרצה בכיר ומעלה שיועסקו במשרה תקנית במוסד – ביניהם ראש תכנית הלימודים – ובהיקף שלא יפחת מחצי משרה בתכנית לתואר שני.
 • לפחות מחצית מהמורים שמלמדים בתכנית לתואר שני המועסקים במשרה תקנית במוסד יהיו בדרגת מרצה בכיר ומעלה.
 • הוראת שני שלישים לפחות ממספר הקורסים בתכנית הלימודים תהיה על ידי מורים במשרה תקנית במוסד המבקש בהיקף של 75% ומעלה.
 • מנחה התיזה יהיה בדרגת מרצה בכיר לפחות ובעל נסיון מוכח במחקר בתחום התיזה.
ו.        תכנית הלימודים

תכנית לימודים לתואר שני עם תיזה בתחום מסוים במוסדות שאינם אוניברסיטאות, תהיה בהיקף וברמה אקדמית הדומים לאלה המקובלים בתכניות הלימודים לתואר שני עם תיזה באוניברסיטאות, באותו תחום. תכנית הלימודים תמשך בדרך כלל 4 סמסטרים.

ז.        תנאי קבלה, הישגים אקדמיים ודרישות גמר

תנאי הקבלה לתכניות במוסדות שאינם אוניברסיטאות, ההישגים האקדמיים הנדרשים מהסטודנטים ודרישות הגמר, יהיו דומים לאלה הנהוגים באוניברסיטאות. עבודת התיזה של הסטודנטים תיבחן ע"י לא פחות משלשה בוחנים – כולם בדרגת מרצה בכיר ומעלה. לפחות שניים מהבוחנים יהיו חברי סגל  במוסדות אחרים להשכלה גבוהה הפעילים בתחום המחקר, כשלפחות אחד מהם חבר סגל באוניברסיטה.

 

4. בשלב ראשון, הסמכה להעניק תואר שני עם תיזה במוסדות שאינם אוניברסיטאות תהיה זמנית. כתנאי לחידוש ההסמכה ייבדקו – בין היתר – עבודות תיזה.

 

* החלטה זו באה בהמשך להחלטות המועצה הבאות:

 • החלטת המועצה באשר ללימודי תואר שני במוסדות שאינם אוניברסיטאות (28.11.2000).
 • החלטת המועצה באשר ללימודי תואר שני במוסדות להשכלה גבוהה (15.7.2003).

למען השלמות, בקריטריונים המפורטים בסעיף 3 יש חזרה על חלק מההחלטות דלעיל.