28/08/12

תואר שני מחקרי במכללות האקדמיות לחינוך – החלטת המועצה מיום 28.8.2012

בישיבתה ביום י' באלול תשע"ב ( 28.8.2012 ) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצות הוועדה בראשותה של  בראשותה פרופ' עילית אולשטיין על עבודתה, הדו"ח והמתווה שהגישה למל"ג והיא מחליטה לאמץ את המלצות הוועדה המקצועית ולאשר פתיחת תכניות לתואר שני מחקרי והמתווה שהוצע על ידי הוועדה לפתיחת תכניות לתואר שני מחקרי במכללות אקדמיות לחינוך ומחליטה כדלקמן:

 1. להודות לוועדה בראשותה של פרופ' עילית אולשטיין על עבודתה, הדו"ח והמתווה שהגישה למל"ג.
 2. לאמץ את המלצות הוועדה המקצועית ולאשר למכללות האקדמיות לחינוך להגיש בקשות לפתיחת תכניות לתואר שני מחקרי.
 3. לאמץ את המתווה שהוצע על ידי הוועדה לפתיחת תכניות לתואר שני מחקרי במכללות אקדמיות לחינוך.

 

לאור האמור לעיל, להלן מתווה מוצע לתכניות לימודים לתואר שני מחקרי במכללות האקדמיות לחינוך:

כללי

 • מוסד יוכל להגיש בקשה למל"ג לפתיחת תכנית לימודים לתואר שני מחקרי, רק לאחר שקיבל הסמכה קבועה (שאינה מוגבלת בזמן) להעניק את התואר השני בתכנית ללא מסלול מחקרי.
 • המוסד יקבע תקנון מפורט להגשת עבודת גמר מחקרית בתכנית. התקנון יאושר ע"י המועצה האקדמית העליונה במוסד וייכלל בחוברת הבקשה למל"ג.

היקף תכנית הלימודים

תכנית הלימודים תהיה בת 19 ש"ש לפחות.

מבנה תכנית הלימודים

בתכנית יכללו ארבעה קורסים סמסטריאליים ובסך הכל 4 ש"ש, בתחום שיטות המחקר. מתוכם יוכל כל סטודנט למצוא לפחות קורס אחד המותאם לעבודה המחקרית שלו.

התכנית תכלול שני סמינריונים מחקריים ובסך הכל 4 ש"ש

הנחיות לגבי סגל ההוראה  (מעל ומעבר להנחיות המופעלות על כל תכנית לתואר שני)

 • בכל תכנית שתציע מסלול מחקרי בנוסף למסלול לפרויקט יישומי, ילמדו לפחות 3 פרופסורים כאשר אחד מהם מלוא משרתו במוסד.
 • מנחי עבודת הגמר המחקרית יהיו בדרגת מרצה בכיר לפחות ובעלי ניסיון מוכח במחקר בתחום עבודת המחקר. המועצה האקדמית העליונה במוסד תהיה אחראית על עמידת מנחי התזה בקריטריון זה.
 • עבודת הגמר המחקרית של הסטודנטים תבחן על ידי לא פחות משלושה בוחנים כאשר אחד מהם הוא/היא המנחה – כולם בדרגת מרצה בכיר ומעלה והם פעילים בתחום המחקר.

תנאי קבלה למסלול עם עבודת גמר מחקרית

 • סטודנט בתכנית לתואר שני יתקבל למסלול המחקרי בסוף שנת הלימודים הראשונה בתכנית ויתבקש לעמוד בתנאים הבאים:
 1. ממוצע שנתי גבוה בשנה א' ללימודיו בתכנית הכולל ציון של לפחות 85 בקורסים המחקריים
 2. עבודה סמינריונית בציון 90 לפחות
 3. המלצות ממנחה הסמינריון
 4. סטודנט בתכנית לתואר 'מוסמך בהוראה' (Teach ) יתבקש ללמוד קורס סמינריוני נוסף בהיקף של 2 ש"ש
 5. וועדת קבלה מיוחדת למסלול התואר השני מחקרי תדון ותחליט על קבלת סטודנטים למסלול.