15/11/16

תואר שני עם תזה במכללות האקדמיות לחינוך – הצעה להסרת הדרישה להסמכה קבועה (שאינה מוגבלת בזמן) במסלול הלא-מחקרי כתנאי להגשת בקשה לפתיחת תוכנית לימודים לתואר שני מחקרי

1. בישיבתה שהתקיימה ביום י"ד בחשון תשע"ז (15.11.2016) דנה מליאת המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה לפיתוח ומדיניות אקדמית מיום 27.10.2016 בנושא בקשת מכללות אקדמיות לחינוך להסיר את הדרישה של מל"ג להסמכה קבועה (שאינה מוגבלת בזמן) במסלול הלא-מחקרי כתנאי להגשת בקשה לפתיחת תוכנית לימודים לתואר שני מחקרי במוסדות אלה.
2. המועצה להשכלה גבוהה סבורה כי אין מקום להמשך ההבחנה בין מכללות אקדמיות לחינוך ליתר המוסדות להשכלה גבוהה בהתייחס לדרישה להגשת בקשה לפתיחת תוכנית לימודים לתואר שני מחקרי. לאור העובדה כי תואר שני ללא תזה קיים במכללות האקדמיות לחינוך עוד משנת 2001 והן העמידו מחזורי בוגרים במסלולים אלה, קובעת המועצה להשכלה גבוהה כי יש לבצע עתה האחדה בין החלטת המל"ג מאוגוסט 2012 בדבר המתווה ללימודי תואר שני מחקרי במכללות האקדמיות לחינוך, לבין החלטת המל"ג מאוקטובר 2004 בדבר מתווה כללי ל"לימודי תואר שני מחקרי במוסדות להשכלה גבוהה שאינם אוניברסיטאות".
3. אשר על כן, מחליטה המועצה להשכלה גבוהה לאמץ את המלצת ועדת המשנה לפיתוח ומדיניות אקדמית להיעתר לבקשת המכללות האקדמיות לחינוך ולהסיר את הדרישה של מל"ג להסמכה קבועה (שאינה מוגבלת בזמן) במסלול הלא-מחקרי כתנאי להגשת בקשה לפתיחת תוכנית לימודים לתואר שני מחקרי.