04/11/15

תוכניות ההשלמה לתואר ראשון בסיעוד לאחים/אחיות מוסמכים/מוסמכות

בדיון שהתקיים בות"ת ב- 4.11.15 החליטה ות"ת לדחות את בקשת משרד הבריאות  להאריך קיומן של תכניות ההשלמה במתכונתן הנוכחית, ולאפשר תחת זאת לאחים ולאחיות  מוסמכים מוסמכות לקבל פטור מורחב במסגרת הלימודים הרגילים לתואר.

 

על פי החלטת מל"ג בדבר פטור מלימודים אקדמיים על בסיס לימודים לא אקדמיים מיום 4.4.2006 (כפי שעודכנה ביום 24.2.2009) מוסד להשכלה גבוהה רשאי להעניק פטור מלימודים אקדמיים ברמת התואר הראשון על בסיס לימודים לא אקדמיים (לרבות לימודי חוץ במוסד אקדמי) , עד להיקף מקסימלי של 30 נקודות זכות לתואר תלת שנתי ו40 נקודות זכות לתואר ארבע-שנתי (סה"כ עד רבע מסך התואר).

 

תכנית לימודים אקדמית לתואר ראשון בסיעוד תתפרש על פני 4 שנים והיקפה 160 נ"ז/ש"ס לפחות, הכוללים גם את ההכשרה המעשית כחלק בלתי נפרד ממנה (בסך 1344 שעות- בדרך כלל המתורגמות לכ- 28 נ"ז). אחים ואחיות  מוסמכים ומסמכות אשר יבקשו ללמוד בתכנית ההשלמה, יוכרו להם עד 40 נקודות זכות של תכנית הלימודים בנוסף לפטור מביצוע הכשרה מעשית. (דהיינו להשלמת תואר ידרשו מהם עוד כ- 96 נ"ז, כ-50% יותר מהיקף ההשלמה הנדרשת כיום) האחים/יות אשר ילמדו במתכונת זו, בניגוד לתכנית ההשלמה הקיימת כיום, ילמדו בכיתות הרגילות, כחלק מתלמידי התכנית הרגילה בסיעוד.