28/07/15

תוכניות הלימודים לתואר ראשון (B.Sc.) במדעי המחשב במסגרת המח"ר המתקיימות במרכז האקדמי לב

בישיבתה ביום י"ב באב תשע"ה (28.7.2015), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקר על עבודתו ועל חוות הדעת שהגיש.
  2. להעניק אישור הפעלה קבוע למרכז האקדמי לב ללמד את תוכניות הלימודים לתואר ראשון (B.Sc.) במדעי המחשב במסגרת המח"ר – דעת ולוסטיג, וזאת בהתאם לחוות דעת הסוקר לפיה קיימת זהות בין התוכניות במוסד האם לבין מח"ר-דעת.