22/03/16

תוכניות לימודים לשנת המעבר – המלצות ות"ת

בישיבתה שהתקיימה ביום י"ב באדר ב' תשע"ו (22.3.2016), החליטה המועצה להשכלה גבוהה לאשר את המלצות ות"ת בנושא אישור להגשת תוכניות לימודים לשנת המעבר תשע"ו כפי שמופיעות במסמך מספר 8919.