28/11/17

תוכניות שנפתחו באוניברסיטה העברית בירושלים שלא בהתאם למתווה האוטונומיה לפי החלטת מל"ג מיום 10.9.2013

בישיבתה ביום י' בכסלו תשע"ח (28.11.2017) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה לפיקוח ואכיפה  מישיבתה ביום 25.7.2017 לאחר ששמעה את נציגי המוסד ביום 31.10.2017 בנושא פתיחת תוכניות הלימודים לתואר שני באוניברסיטה העברית שלא בהתאם למתווה האוטונומיה כפי שנקבע בהחלטת המל"ג (תוכניות שנפתחו ללא קבלת אישור בתוכנית החומש, ו/או לא בוצעה הפרוצדורה הפנימית במוסד לאישור התוכניות המחייבת בדיקתן  ע"י שני סוקרים חיצוניים טרם פתיחתן), והיא ממליצה למל"ג כלהלן:

  1. לרשום בפניה את הודעת ראשי האוניברסיטה כי בעקבות החריגות הוקם מנגנון ייעודי בהנהלת המוסד כדי למנוע חריגות עתידיות מהחלטות מל"ג.
  2. לא לאפשר לאוניברסיטה העברית לרשום סטודנטים חדשים לשש תוכניות המוסמך הבאות בהן בוצעו החריגות: לימודי פולקלור ותרבות עממית; ייעוץ חינוכי בגיל הרך; בריאות ציבור

וטרינרית; ניהול ומדיניות ציבורית; משפטים ומדיניות ציבורית; ניהול ומדיניות משאבי טבע וסביבה. רישום מחזורים חדשים של סטודנטים לתוכניות אלו מותנה בקבלת אישור מהמל"ג.

  1. לבטל את האוטונומיה שהוענקה לאוניברסיטה העברית לפתיחת תוכניות לתואר שני ממועד קבלת החלטה זו ולמשך שנה (עד תחילת שנה"ל תשע"ט), זאת לאור היקף החריגה.