28/07/15

תוכנית בלימודים רב-תחומיים של אוניברסיטת בר-אילן בפלטפורמה בירושלים

בישיבתה ביום י"ב באב תשע"ה (28.7.2015), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת ההיגוי להנגשת ההשכלה הגבוהה לאוכלוסיה החרדית, אשר נדונו גם בות"ת בישיבתה  ביום 16.7.2015, והחליטה כלהלן:

  1. לאשר לאוניברסיטת בר-אילן להגיש לפתיחה בפלטפורמה החרדית בירושלים (המכללה החרדית) תוכנית B.A. רב-תחומי במדעי החברה. אישור תוכנית זו נועד לקדם את המתווה המתגבש להעברת האחריות המלאה על הפלטפורמה החרדית בירושלים לאוניברסיטת בר-אילן, בפרט לאור החשש ליציבותה התקציבית של הפלטפורמה. כמו כן, תוכנית זו תחליף תוכנית דומה של אוניברסיטת בר-אילן (החוג המשולב במדעי החברה) שפעלה במכללה החרדית עד לפני שנים אחדות.
  2. ככל שהתוכנית תאושר לפתיחה ע"י המל"ג, האישור יינתן לתקופה זמנית של שנה ובכפוף להתקדמות תהליך להעברת האחריות המלאה על הפלטפורמה החרדית בירושלים לאוניברסיטת בר-אילן. כמו כן, כי מאחר ופתיחת תוכניות רב-תחומיות אינה בעדיפות גבוהה עבור המגזר החרדי , מספר התלמידים שיתקבלו לתוכנית זו לא יעלה 100 במחזור (נשים וגברים).