04/07/18

תוכנית האוניברסיטה העברית לפיתוח פארק היי-טק בקמפוס ספרא

בישיבתה ביום 4.7.2018 דנה ות"ת בבקשת  האוניברסיטה העברית בירושלים לחתום על הסכם פשרה עם חברת הגן הטכנולוגי ירושלים (להלן "חברת גט"י") לפיו תסתיים ההתקשרות מול חברת גט"י, וכן יסתיימו ההליכים המשפטיים הארוכים המתקיימים בין הצדדים, באופן שחברת גט"י תוותר על טענותיה לזכויות במקרקעין כדי לאפשר פיתוח עתידי של הקרקע לפרויקטים מניבים.

 

לפי עסקת הפשרה המתגבשת בין הצדדים, חברת גט"י-רם (בבעלות משותפת של האוניברסיטה, הרל"י וגט"י) תפורק ותשלם לגט"י 58 מיליון ₪. מתוך זה, תשלום האוניברסיטה יעמוד על 46 מיליון ₪ ותשלום הרל"י יעמוד על 12 מיליון ₪.

 

בהתאם לחוות דעת משפטית מטעם האוניברסיטה, פרשנות הגיונית תהיה, כי תקופת ההסכם החלה לכל המאוחר עם פסק הדין שניתן במרץ 2014, או אולי כמה שנים לפני כן, אם לוקחים בחשבון את השנים שבין 2005 ועד פתיחת ההליך המשפטי. על כן, המשמעות לאישור הפשרה היא, לטענת האוניברסיטה, הקדמת השבת הזכויות בקרקע לאוניברסיטה בכ-19 שנה.

 

לאור האמור לעיל , מחליטה ות"ת כי אין מניעה מטעמה, שהאוניברסיטה תחתום על הסכם הפשרה וזאת מהנימוקים ובתנאים הבאים:

 1. במסגרת תכנית ההבראה, התחייבה האוניברסיטה להתחיל באופן מידי תהליך של מיפוי נכסי המקרקעין שבבעלותה, וזאת לצורך גיבוש תכנית מחייבת להשבחת הנכסים, מימושם, או הפקת תועלת כלכלית מיטבית מהנכסים בדרך אחרת. לטענת האוניברסיטה, העסקה המתגבשת היא "מרכיב חשוב, אפילו קריטי, ובלעדיו האוניברסיטה תתקשה לעמוד ביעדי תכנית ההבראה בכל מה שנוגע להשבחת ומימוש נדל"ן. בקשת האוניברסיטה דלעיל הוצגה לוועדת הליווי של תכנית ההבראה בישיבתה ביום 28.6.2018 והוועדה סברה כי קיימת הלימה בין הבקשה לבין יישום תכנית ההבראה.

 

 1. בהתאם לחוות דעת כלכלית ושמאית שהמציאה האוניברסיטה מדובר בעסקה אשר יש ממנה הפקת תועלת כלכלית מיטבית מהמקרקעין וזאת כדלקמן:
 • האוניברסיטה והרל"י ישלמו על הקרקע סך של 58 מיליון ₪ ואוניברסיטה תוכל למכור אותה מיד לאחר מכן, בהתאם לחוות דעת שמאית, לכל הפחות תמורת סך של 110 מיליון ₪.
 • האוניברסיטה תוכל להשאיר את המקרקעין ולפתח אותם לפרויקטים מניבים כאשר כל פרויקט עתידי בקרקע מעבר לעסקת הפשרה, יעלה בנפרד לדיון ואישור בות"ת .

 

 1. החלטה זו מסתמכת על המסמכים הבאים שהומצאו ע"י האוניברסיטה והם באחריותה המלאה:
  • המרצת פתיחה: פניית האוניברסיטה לבית המשפט בשנת 2017. בהקדמה יש תיאור מרוכז וממצה של ההיסטוריה של המקרה
  • טיוטות ההסכם התגבש: בין האוניברסיטה והרל"י מצד אחד, מול גט"י וגט"י-רם (שלמה אייזנברג וישרס)
  • ההסכם המתגבש בין האוניברסיטה לבין הרל"י בדבר השותפות להקמת הפרויקט בעתיד
  • שמאות הקרקע – בתרחישים השונים
  • חוו"ד הרצוג-פוקס-נאמן ביחס לעסקה כולה
  • חוו"ד וניתוח כלכלי (מתומצת) של הפרויקט
  • חוו"ד הרצוג-פוקס-נאמן ביחס ל-25 שנות החכירה הנגזרות מהסכם ה-BOT

 

 1. למען הסר ספק, לות"ת לא תהיה אחריות או מעורבות מכל סוג שהוא בהליך זה או בהסכם שייחתם או בתוצאותיו. אישור ות"ת מתייחס לכך שבהתאם לנתונים שהציגה האוניברסיטה, ולאור האמור לעיל, אין מניעה מטעם ות"ת כי האוניברסיטה תחתום על ההסכם.