24/09/19

תוכנית הלימודים בספורטתרפיה של הקריה האקדמית אונו

בישיבתה ביום כ"ד באלול תשע"ט (24.9.2019) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל בנושא מכתב הארגון הארצי לפיזיותרפיה בנושא התוכנית הלימודים בספורטתרפיה של הקריה האקדמית אונן.   בפני המל"ג הובא מכלול החומר בנושא לרבות עמדת הצוות המקצועי וכן תשובת  המוסד.

א. לאחר בחינת הנושא סבורה המל"ג כי אין מקום לקבל את טענות הארגון מהטעמים שלהלן:

  1. טענה בדבר דמיון/זהות לתוכנית בפיזיותרפיה – הסוקרים אשר בחנו את תוכנית הלימודים סברו כי מדובר בתוכניות שונות במהותן וכי ישנה הבחנה ברורה בין התחומים: התוכנית בספורטתרפיה הינה תוכנית תלת שנתית לעומת תוכנית לימודים בפיזיותרפיה אשר הינה תוכנית ארבע שנתית, ובוגרי התוכנית אינם נדרשים לרישוי משרד הבריאות. בהתאם לכך התוכנית אף איננה כוללת הכשרה מעשית קלינית כמקובל במקצועות הבריאות המוכרים כגון פיזיותרפיה, ריפוי בעיסוק, הפרעות בתקשורת וכו', ויש בה רק תצפיות בקהילה.
  2. טענה בדבר בדיקת התוכנית ע"י סוקרים – הסוקרים פרופ' גדעון מן ופרופ' חיים פיק מונו בספטמבר 2017 לבדיקת הבקשה וגויסו על פי החלטות המל"ג ונהליה בהתייחס לפרוצדורה למינוי ועדות/סוקרים והקביעה  מתי יש למנות סוקרים ומתי יש למנות ועדה (גרסת אוגוסט 2017). על פי הנוהל, כדי להקל בעומס הרגולציה ולפשט תהליכים, כל עוד לא מדובר במקרים המצריכים הקמת ועדה (בקשה ממוסד במעמד היתר/הכרה זמנית, שימוש במשאבים לאומיים/הכשרה מעשית/תשתית פיזית מיוחדת, תואר שני עם תזה) המל"ג ממנה סוקרים לבדיקת הבקשה, ובהתאם לכך מונו במקרה דנן סוקרים. שני הסוקרים חתמו כמקובל על הצהרה בדבר העדר ניגוד עניינים.
  3. טענה בדבר התאמת פרופ' פיק לתפקיד – פרופ' פיק מכהן כראש החוג לאנטומיה באוניברסיטת תל-אביב ובעל מעורבות רבה במתרחש בבית הספר למקצועות הבריאות ואף שימש כיועץ אקדמי. לאחר בחינה מעמיקה של קורות החיים שלו ותחומי התמחותו  כמו גם אלה של פרופ' מן, סברה המל"ג כי פרופ' פיק ופרופ' מן הינם סוקרים מתאימים וראויים לבחינת התוכנית הנדונה, ואישרה את מינויים בישיבתה ביום 12.9.2017. בהתאם לעמדת הלשכה המשפטית – אין בנסיבות משום חשש לניגוד עניינים.