30/12/14

תוכנית הלימודים לקראת תואר ראשון (B.A.) במתכונת דו-חוגית בכלכלה במרכז הבינתחומי הרצליה

מליאת המועצה להשכלה גבוהה דנה בישיבתה ביום ח' בטבת תשע"ה (30 בדצמבר 2014)  בהמלצת תת-ועדת משנה תחומית למדעי החברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב תחומיות במדעי הרוח והחברה מיום י"ז בכסלו תשע"ה (9 בדצמבר 2014) בנושא שבנדון מחליטה לאמצה כלהלן:

  1. להודות לסוקר על חוות דעתו.
  2. בהתאם להמלצת הסוקר, לאשר למרכז הבינתחומי בהרצליה לקיים את תוכנית הלימודים לתואר ראשון (B.A.) במתכונת דו-חוגית בכלכלה.