30/12/14

תוכנית הלימודים לקראת תואר ראשון (B.A.) במתכונת דו-חוגית בממשל במרכז הבינתחומי הרצליה

מליאת המועצה להשכלה גבוהה דנה בישיבתה ביום ח' בטבת תשע"ה (30 בדצמבר 2014) בהמלצת תת-ועדת משנה תחומית למדעי החברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב תחומיות במדעי הרוח והחברה דנה מיום  י"ז בכסלו תשע"ה (9 בדצמבר 2014) והיא מחליטה לאמצה כלהלן:

  1. להודות לסוקר על חוות דעתו.
  2. בהתאם להמלצת הסוקר לאשר למרכז הבינתחומי בהרצליה לקיים את תוכנית הלימודים לתואר ראשון (B.A.) בממשל במתכונת דו-חוגית .

לקראת פתיחת שנת הלימודים תשע"ו המוסד ידווח על האופן שבו יושמו ההערות שעלו בדו"ח הסוקר.