14/01/14

תוכנית הלימודים לקראת תואר ראשון (B.A.) בתקשורת במוסד האקדמי נצרת – מינוי צוות בדיקה

בישיבתה ביום י"ג בשבט תשע"ד (14.1.2014), דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, ניהול, עסקים, רב תחומי ושלוחות מחו"ל, והחליטה כלהלן:

בהחלטתה מיום י"ב סיון תשע"ג, 21.5.13, החליטה המועצה להקים בנסיבות העניין החריגות, וועדה מיוחדת מטעם המועצה, כאמור בהחלטה.

לאור נסיבות התפטרותם של שני חברי הוועדה המיוחדת (כולל היו"ר), ונוכח השתלשלות העניינים, ובשל ממצאי הוועדות שבדקו את התוכנית בשלביה השונים, ובשל התפטרות חוזרת של חברי וועדות, וזאת נוכח הקשיים האקדמיים המשמעותיים שנמצאו לאורך זמן בתוכנית הלימודים, סברה ועדת המשנה התחומית, בישיבתה מיום ז טבת תשע"ד, 10.12.13, כי בכוונתה להמליץ למועצה שלא להסמיך  את המוסד להעניק תואר ראשון בתקשורת, וכי יידרש פתרון חלופי לסטודנטים הלומדים בתוכנית, ולמחזור שסיים שלוש שנות לימודים במוסד להשכלה גבוהה אחר, לצורך קבלת  תואר במסגרת הצעה שהובאה בפני הוועדה.

בהמשך לכך, השמיע המוסד טענותיו בכתב ובעל פה (בישיבת ועדת המשנה מיום י"ג שבט תשע"ד, 14.1.14) בפני הוועדה.

חברי ועדת המשנה דוחים את רוב הטענות, שהשמיע המוסד במסגרת הדיון שנערך בוועדת המשנה בנושא.  בנוסף, הציג הצוות המקצועי בפני ועדת המשנה מתווה מוסכם להשלמת לימודיהם של הסטודנטים במוסד להשכלה גבוהה מוכר.

בהמשך לכך, גיבשו חברי ועדת המשנה שתי הצעות החלטה, שהובאו בפני המועצה ביום י"ג שבט תשע"ד,  14.1.14. הצעה ראשונה הייתה לאמץ את החלטת ועדת המשנה מיום ז טבת תשע"ד, 10.12.13, והשנייה -כמפורט בהחלטה שלהלן.   מליאת המועצה דנה בשתי הצעות ההחלטה, וטענות המוסד שהובאו בפניה, והיא מחליטה כלהלן.

  1. בהמשך להחלטותיה הקודמות ולאחר שמיעת המוסד, היא שבה ומדגישה כי  בהיות המצב הלא מספק של התוכנית ע"פ כל הדיווחים המקצועיים שהוצגו לפניה  –  לרבות ההתרשמות מן הביקור במוסד בפברואר 2012; ההזדמנות שניתנה לראשיה לאחר פסילתה; וקבלת מידע מן המוסד בעת הביקור – לא ניתן במצב הנוכחי להעניק הסמכה לתוכנית הלימודים.
  2. לפנים משורת הדין, ולאור בקשתו המפורשת של המוסד שלא להחליט בנושא טרם בדיקת השינויים שערך לטענתו בתוכנית, ממועד קבלת החלטת המל"ג במאי 2013, ולאור הצהרותיו כי התוכנית בשלה כבר עתה להסמכה, היא מחליטה למנות צוות של שני מומחים לבדיקת בשלות התוכנית להסמכה, וזאת במקום הוועדה המיוחדת. תפקיד הצוות  כלהלן:

2.1          הצוות יבחן את התוכנית המעודכנת של המוסד, ואת השינויים שנערכו בהמשך לדו"ח הוועדה אשר הוגש למל"ג במאי 2013.

2.2          המוסד יוכל להעביר השלמות נוספות, בהתייחס לשינויים שערך בעניין זה מעבר למידע שהוגש למועצה בחודש אוקטובר, וזאת עד ליום ב אדר א' תשע"ד, 2.2.14 (בתוך שבועיים). ככל שלא יעביר המוסד מידע נוסף, יתבסס הצוות רק על המידע שנמסר למועצה עד עתה.

2.3          הצוות יקיים ביקור במוסד בכדי להתרשם גם מהסגל, מהתשתיות, מן הסטודנטים וכד'.

2.4          הצוות יגיש חוות דעתו למועצה עד ליום י"ז אדר ב' תשע"ד, 19.3.14 (בתוך חודשיים) בדבר האפשרות להסמכת המוסד להעניק תואר ראשון בתקשורת בתוכנית הנלמדת במוסד, לרבות הסגל המלמד, והתשתיות האקדמיות והפיזיות הקיימות. לאור השתלשלות העניינים הארוכה והמורכבת, לרבות הגשת מספר דוחות שליליים בתוכנית, חוות הדעת תתייחס למצב התוכנית בפועל כיום, ותהיה חד משמעית באשר להתאמת התוכנית להסמכה כעת. היא לא  תאפשר בשום מקרה מתן הזדמנות נוספת לעמידה עתידית בתנאים חיוניים להסמכה.

3. להלן הרכב הצוות:

3.1    פרופ' ענת פירסט – החוג לתקשורת, המכללה האקדמית נתניה

3.2    פרופ' אורן סופר – החוג לתקשורת, אוניברסיטת בר-אילן

4. עד תום עבודת הצוות, ועד לדיון  בחוות דעתו, ועל מנת למנוע הטעיית ציבור הסטודנטים הפוטנציאלים, המוסד לא יוכל לרשום סטודנטים חדשים או לפתוח מחזורי לימוד חדשים בתוכנית הלימודים בתקשורת.