15/11/16

תוכנית הלימודים לתואר ראשון חד-חוגי: פילוסופיה, כלכלה ומדע המדינה (פכ"מ) באוניברסיטה העברית בירושלים

בישיבתה ביום י"ד בחשון תשע"ז (15.11.2016) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, ניהול, עסקים, רב-תחומי ומשפטים והחליטה כלהלן:

  1. לרשום את הודעת האוניברסיטה לפיה התוכנית נפתחה בשעתו ללא פניה  למל"ג לקבלת אישור כנדרש. כעת מבקשת האוניברסיטה לתקן את הטעות כדי להמשיך ולאפשר מתכונת לימודים אשר לטענת האוניברסיטה הוכחה כמוצלחת.
  2. לאשר את הבקשה ולהסדיר את הסמכת האוניברסיטה העברית להעניק את התואר בתוכנית.
  3. לקבל את נימוקי המוסד באשר לשם התוכנית הקיים ולאשר את הענקת התואר במסגרת תוכנית הלימודים לתואר ראשון חד חוגי: פילוסופיה, כלכלה ומדע המדינה (פכ"מ).
  4. יחד עם זאת, בהתאם לנהלים במקרים של חריגות והפרות של מוסדות להשכלה גבוהה, מהוראות החוק, כללי המועצה להשכלה גבוהה, החלטות המל"ג והות"ת, הנחיותיהן ונהליהן – על הנושא לידון גם בוועדת המשנה לפיקוח ואכיפה.