17/12/19

תוכנית הלימודים לתואר ראשון רב-תחומי של אוניברסיטת אריאל – הסדרת תוכנית במסגרת נוהל הסדרת חריגות מהחלטות המל"ג

בישיבתה ביום י"ט בכסלו תש"פ (17.12.2019) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה בנושא תוכנית הלימודים לתואר ראשון רב תחומי במתכונת דו-חוגית באוניברסיטת אריאל, במסגרת נוהל הסדרת חריגות מהחלטות המל"ג, והיא החליטה  להסמיך את האוניברסיטה להעניק תואר ראשון רב תחומי.