22/12/15

תוכנית הלימודים לתואר ראשון (B.Sc.) באופטומטריה במסגרת המח"ר המתקיימת במכללה האקדמית הדסה

בישיבתה ביום י' בטבת תשע"ו (22.12.2015) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצות ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל בחוות דעת הסוקר שבחן את תוכנית הלימודים לתואר ראשון (B.Sc.) באופטומטריה לנשים חרדיות במסגרת המח"ר המתקיימת במכללה האקדמית הדסה והיא והחליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקר על עבודתו ועל חוות הדעת שהגיש.
  2. לאמץ את המלצת הסוקר ולהאריך את אישור ההפעלה של המכללה האקדמית הדסה בתוכנית הלימודים לתואר ראשון (B.Sc.) באופטומטריה לנשים חרדיות במסגרת המח"ר בשלוש שנים (עד דצמבר 2018).
  3. במהלך תקופת ההארכה, ולפני בחינת התכנית לקראת מתן אישור הפעלה קבוע, יש לשוב ולבחון את התוכנית, לקיים ביקור במוסד האם ובקמפוס שטראוס,  לערוך השוואה של הידע, והיכולות המעשיות בין שני הקמפוסים הלכה למעשה.