01/12/15

תוכנית הלימודים לתואר ראשון (B.Sc.) בביוטכנולוגיה במסגרת המח"ר המתקיימת במכללה האקדמית הדסה – חוות דעת סוקר לאחר הפעלה

בישיבתה ביום י"ט בכסלו תשע"ו (1.12.2015) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקר על עבודתו ועל חוות הדעת שהגיש.
  2. להעניק אישור הפעלה קבוע למכללה האקדמית הדסה ללמד את תוכנית הלימודים לתואר ראשון (B.Sc.) בביוטכנולוגיה לנשים חרדיות במסגרת המח"ר וזאת בהתאם לחוות דעת הסוקר לפיה קיימת זהות בין התוכנית במוסד האם לבין מח"ר.