18/06/19

תוכנית הלימודים לתואר ראשון (B.Sc.) בהנדסה אופטית של המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה – הסרת ההגבלה על רישום סטודנטים לתוכנית

בישיבתה ביום ט"ו בסיון תשע"ט (18.6.2019) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל  והחליטה לאחר שקיבלה דיווח מפורט אודות עמידה בתנאי אבן הדרך כפי שנקבע בהחלטת המל"ג מיום 12.9.17 והצגת תכנית התפתחות וגידול מספר הסטודנטים להסיר את ההגבלה על רישום סטודנטים לתוכנית לתואר ראשון (B.Sc.) בהנדסה אופטית של המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה.