28/07/15

תוכנית הלימודים לתואר ראשון (B.Sc.) בהנדסת תוכנה במסגרת המח"ר (נשים חרדיות) המתקיימת במרכז האקדמי לב

בישיבתה ביום י"ב באב תשע"ה (28.7.2015), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל, והחליטה כלהלן:

  1. לאשר למרכז האקדמי לב להמשיך לקיים את תוכנית הלימודים לתואר ראשון (.B.Sc) בהנדסת תוכנה במח"ר לתקופה של שנה נוספת, דהיינו עד ליולי 2016.
  2. לקראת תום אישור ההפעלה תיבדק התוכנית על ידי סוקר לקראת המשך אישור הפעלתה.
  3. על המכללה להקפיד על רמת סגל דומה בתוכנית האם ובמח"ר."