28/07/15

תוכנית הלימודים לתואר ראשון (B.Sc.) בהנדסת תוכנה במסגרת המח"ר (לנשים חרדיות) המתקיימת בעזריאלי – מכללה אקדמית להנדסה ירושלים

בישיבתה ביום י"ב באב תשע"ה (28.7.2015), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל, והחליטה כלהלן:

  1. לאשר לעזריאלי – מכללה אקדמית להנדסה ירושלים להמשיך לקיים את תוכנית הלימודים לתואר ראשון (.B.Sc) בהנדסת תוכנה במח"ר לתקופה של שנה נוספת, דהיינו עד ליולי 2016.
  2. לקראת תום אישור ההפעלה, עת סיום מחזור הלימודים הראשון במסגרת החרדית, תיבדק התוכנית על ידי סוקר לקראת המשך אישור הפעלתה.
  3. על המכללה להקפיד על התאמה מלאה בין קורסי החובה בתוכנית האם ובתוכנית במח"ר.
  4. על המכללה להקפיד על רמת סגל דומה בתוכנית האם ובמח"ר.
  5. על המכללה לקבוע נהלים ברורים לשימוש במעבדת התוכנה של המכללה בידי כלל תלמידי התוכנית במח"ר, בפרט לצורך ביצוע פרויקטי הגמר או פתיחת תשתית חילופית בקמפוס הר חוצבים."