13/11/18

תוכנית הלימודים לתואר ראשון (LL.B.) במשפטים במסגרת תוכניות לימודים במח"ר המתקיימת במסלול האקדמי של המכללה למינהל

בישיבתה ביום ה' בכסלו תשע"ט (13.11.2018) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה בנושא שבנדון ובחוות דעת הסוקרת, והיא החליטה כלהלן:

  1. לאשר למסלול האקדמי של המכללה למינהל לקיים תוכנית לתואר ראשון (LL.B.) במשפטים במסגרת תוכניות לימודים במח"ר למחזורי הסטודנטים הקיימים.
  2. במידה והמסלול האקדמי של המכללה למינהל ירצו לפתוח את התוכנית למחזורים חדשים, יהיה עליהם ליישם את המלצות הסוקרת מחוות דעתה מיום 26.7.2018.