14/07/15

תוכנית הלימודים לתואר שני "מוסמך במדעים" (M.Sc.) ללא תזה בהנדסת מערכות מתוקשבות המתקיימת במרכז האקדמי לב

בישיבתה ביום כ"ז בתמוז תשע"ה (14.7.2015),  דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות חו"ל מיום 30.6.15 בדבר תוכנית הלימודים לתואר שני "מוסמך במדעים" ((M.Sc. ללא תזה בהנדסת מערכות מתוקשבות המתקיימת במרכז האקדמי לב, אשר גובשה גם לאחר שמיעת נציגי המוסד, והיא החליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה המלווה בראשות פרופ' רן גלעדי על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. להאריך את הסמכת המרכז האקדמי לב להעניק תואר שני "מוסמך במדעים" ((M.Sc. ללא תזה בהנדסת מערכות מתוקשבות למחזורי הלימוד הקיימים, כולל מחזור הלימוד שיתחיל בתשע"ו.
  3. להפסיק את הרישום לתוכנית החל משנת הלימודים תשע"ז והלאה, זאת מהנימוקים עליהם הצביעה הוועדה המלווה כדלקמן:

א.         מספר מועט של סטודנטים וההשלכות האקדמיות של המספר הנמוך על תוכנית הלימודים.

ב.         היעדר מנהיגות אקדמית בתוכנית והיעדר סגל הוראה מליבת התחום של מערכות מתוקשבות.

ג.          היעדר רמת לימודים אקדמית נאותה ורמת פרויקטים נמוכה.