04/04/17

תוכנית הלימודים לתואר שני (M.A.) בחברה ואמנויות של המכללה האקדמית לחברה ואמנויות

בישיבתה ביום ח' בניסן תשע"ז (4.4.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדות המשנה התחומיות (ועדת המשנה התחומית לחברה, ניהול, עסקים, רב תחומי ומשפטים  וועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות) אשר דנו בהצעות המכללה האקדמית לחברה ואמנויות לסימול תואר חדש אופציונאלי לתוכנית במקום M.A., (מכתבה של נשיאת המכללה מיום 26.3.2017 בעקבות החלטת המל"ג מיום 7.3.2017), והחליטה כלהלן:

  1. לאשר למכללה לשנות את סימול התואר בתוכת ל (M.P.S.) (Master of Professional Studies).
  2. לאפשר רישום סטודנטים חדשים לתוכנית הלימודים ו/או פתיחת מחזורי לימוד חדשים.
  3. ההסמכה הזמנית של המכללה האקדמית חברה ואמנויות להעניק תואר שני (M.A.) בחברה ואמנויות הנה עד לסוף שנת הלימודים הנוכחית תשע"ז (ספטמבר 2017). עם תום תקופת ההסמכה הזמנית יובא נושא חידוש ההסמכה לדיון בפני המל"ג, בצירוף חוות דעת אקדמית מקצועית על אודות תוכנית הלימודים המתקיימת בפועל.