24/04/18

תוכנית הלימודים לתואר שני (M.A.) בחקר פולקלור ותרבות עממית (עם וללא תזה) של האוניברסיטה העברית בירושלים

בישיבתה ביום ט' באייר תשע"ח (24.4.2018) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות, והחליטה כלהלן:

  1. לאשר לאוניברסיטה העברית לרשום מחזורים חדשים של סטודנטים לתוכנית הלימודים לתואר שני (M.A.) בחקר פולקלור ותרבות עממית (עם וללא תזה) ולהסמיכה להעניק את התואר.
  2. להתנות את ההחלטה בקבלת חוות דעת חיובית של אגף התקציבים בות"ת, לפיה אין מניעה לקלוט מחזורי לימוד חדשים לתוכנית.