11/04/19

תוכנית הלימודים לתואר שני (M.B.A.) ללא תזה במינהל עסקים למרכז ללימודים אקדמיים אור יהודה

בישיבתה ביום ו' בניסן תשע"ט (11.4.2019), דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה מיום 11.4.2019 בעניין תוכנית הלימודים לתואר שני במינהל עסקים של המרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה, וזאת לאחר שוועדת המשנה קיימה כבר בעבר מספר דיונים בנושא, במסגרתם שמעה את יו"ר ועדת הבדיקה ואת נשיא המוסד דאז, פרופ' דוד מרון.

 • במסגרת הדיון בישיבתה ביום 13.11.2018 קראה ועדת המשנה את דו"ח הוועדה הבודקת בראשותו של פרופ' יונתן קורנבלוט, את תגובת המוסד, וכן את עדכון המלצת ועדת הבדיקה בעקבות המפגש שהתקיים בין יו"ר ועדת הבדיקה, פרופ' יונתן קורנבלוט לבין נשיא המוסד דאז, פרופ' דוד מרון. בתום הדיון ועל בסיס הדברים שהועברו לעיונה התגבשה בוועדת המשנה הצעת החלטה למל"ג לפיה הארכת ההסמכה תהא למחזורי הסטודנטים הקיימים בלבד ולא יתאפשר רישום סטודנטים חדשים לתוכנית, זאת עד לתיקון הליקויים המרכזיים בתוכנית.
 • הצעה זו הועברה לידיעת המוסד שביקש להופיע בפני הוועדה כדי לטעון טענותיו כנגד ההחלטה. במסגרת הדיון שקיימה ועדת המשנה בישיבתה ביום 11.12.2018 שמעה הוועדה הן את נשיא המוסד דאז, פרופ' דוד מרון, והן את יו"ר ועדת הבדיקה, פרופ' יונתן קורנבלוט. לאור כניסתו של נשיא חדש למוסד, פרופ' דוד מרון, והתרשמותה של ועדת הבדיקה כמו גם של ועדת המשנה ממסירותו לתפקיד ומחויבותו לתוכנית, והתרשמותם כי קיימת נכונות ויכולת מצידו לתת מענה מלא וראוי לפתרון הליקויים בתוכנית, החליטה ועדת המשנה לשנות את המלצתה למל"ג והמליצה להאריך את ההסמכה הזמנית בתוכנית האמורה עד לתום תקופת ההסמכה בתואר הראשון במינהל עסקים, דהיינו עד אוקטובר 2020. עוד קבעה ועדת המשנה כי תנאי לפתיחת מחזור חדש של סטודנטים בשנה"ל הבאה (תש"פ) כפוף לכך שהמוסד ימנה ראש לתוכנית הלימודים הנדונה. הודעת נשיא המוסד דבר מינויו של ראש תוכנית נמסרה לוועדת המשנה בישיבתה ביום 8.1.2019.

בחודש פברואר 2019 הודיע נשיא המוסד על התפטרותו ועל סיום תפקידו כנשיא המוסד.
בהתאם לכך, ומכיוון שעדכון המלצות ועדת הבדיקה ועדכון המלצת ועדת המשנה, נשענו על התחייבותו והצהרותיו של הנשיא, דנה ועדת המשנה בישיבתה ביום 11.4.2019 פעם נוספת במכלול וכן במכתבה של סגנית הנשיא, פרופ' אורנה שטיינר, מיום 3.4.2019. בהתבסס גם על חוות דעתו של יו"ר ועדת הבדיקה מחליטה המל"ג כלהלן:

 1. להודות לוועדה המקצועית בראשותו של פרופ' יונתן קורנבלוט על עבודתה.
 2. המועצה מתרשמת כי התוכנית במתכונתה איננה עומדת בסטנדרטים האקדמיים לקיומה של תוכנית לתואר שני, במיוחד לאור הליקויים עליהם המליצה ועדת הבדיקה, שהעיקרים בהם:
  א. העדר סגל הוראה יציב ומחויב לתוכנית הכולל דיקן וראש לכל התמחות בתוכנית.
  ב. התוכנית לתואר שני איננה מהווה "קפיצת מדרגה" משמעותית מהתואר הראשון.
  ג. בעיות בכל הנוגע להתפלגות ציונים ("אינפלציית ציונים").
  3. מאחר שמרבית הליקויים עליהם הצביעה ועדת הבדיקה אינם חדשים, ולאורך השנים לא צלח המוסד במתן פתרון לליקוים שנמצאו בתוכנית, ממליצה ועדת המשנה להאריך את ההסמכה בתוכנית למחזורי הסטודנטים הקיימים בלבד, ולא לאפשר רישום סטודנטים חדשים לתוכנית (מחזור אוקטובר 2019).