07/03/17

תוכנית הלימודים לתואר שני (M.Sc.) ללא תזה בהנדסה וניהול מערכות תשתית המתקיימת באפקה, המכללה האקדמית להנדסה בתל-אביב

בישיבתה ביום ט' באדר תשע"ז (7.3.2017) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל בעניין תוכנית הלימודים לתואר שני ללא תזה (.M.Sc) בהנדסה וניהול מערכות תשתית של אפקה, המכללה האקדמית להנדסה בתל אביב.

  • בהתאם להחלטת המל"ג מיום 27.9.2016, העבירה אפקה, המכללה האקדמית להנדסה בתל אביב מכתב התחייבות כי בכוונתה לאחד את תוכנית הלימודים לתואר שני ללא תזה (.Sc) בהנדסה וניהול מערכות תשתית המתקיימת במכללה, עם תוכנית הלימודים לתואר שני ללא תזה (.M.Sc) בהנדסה וניהול מערכות שירות, כך שלמעשה תפעל כתוכנית אחת עם שתי התמחויות.
  • לאור האמור, מחליטה המועצה להשכלה גבוהה לאפשר רישום סטודנטים לקראת שנה"ל תשע"ח לתוכנית הלימודים המאוחדת בלבד- תואר שני ללא תזה (.Sc) בהנדסה וניהול, ולהסמיך את אפקה, המכללה האקדמית להנדסה בתל אביב להעניק תואר בתוכנית הלימודים האמורה לתקופה של שלוש שנים, דהיינו עד למרץ 2020.
  • לקראת תום התקופה וכתנאי לחידוש ההסמכה תיבדק התוכנית המאוחדת.