20/05/15

תוכנית המלגות וההלוואות – עדכון רף הזכאות לסטודנטים הלומדים באוניברסיטה הפתוחה

ות"ת מאמצת את המלצת ועדת ההיגוי להנגשת ההשכלה הגבוהה לאוכלוסייה החרדית ומחליטה לעדכן את תנאי הזכאות לקבלה לתוכנית המלגות וההלוואות כך שתתאים לסטודנטים הלומדים באוניברסיטה הפתוחה, בהתאם לבקשת הגוף המפעיל של התוכנית. לפיכך, ות"ת מקבלת את ההגדרה לפיה 4 קורסים סמסטריאליים באוניברסיטה הפתוחה יהיו שווי ערך ל-85% מתוכנית לימודים שנתית מלאה ביתר המוסדות להשכלה גבוהה, לצורך עמידה בתנאי הקבלה לתוכנית המלגות וההלוואות של ות"ת לאוכלוסייה החרדית. יצוין, כי החלטה זו מתבססת, בין היתר, על השיעור הנמוך של סטודנטים מהאוניברסיטה הפתוחה המשתתפים בתוכנית, וכן על השוואה להגדרות של מוסדות ממשלתיים אחרים (כפי שהוצגו במסמך ההתאמות של האוניברסיטה הפתוחה מיום 12 בנובמבר 2014).

 

ות"ת מבקשת מהדרג המקצועי לעקוב ולבחון את השפעתה של החלטה זו על שינוי בהיקף הסטודנטים של האוניברסיטה הפתוחה המשתתפים בתוכנית המלגות וההלוואות.

 

למען הסר ספק, הגדרה זו חלה רק על התוכנית המלגות וההלוואות לאוכלוסייה החרדית. כמו כן, אין כל שינוי ביתר תנאי הקבלה לתוכנית.