20/05/20

תוכנית המשך לחיזוק תחומי ההייטק במוסדות להשכלה גבוהה

בישיבת ות"ת שהתקיימה ב- 20.5.20 דנה ות"ת בתוכנית המשך לחיזוק תחומי ההיי-טק במוסדות להשכלה גבוהה וזאת  בהמשך לתכנית ות"ת להגדלת מספר הסטודנטים לתואר ראשון בתחומיי ההייטק וכפועל יוצא של הגידול במספר הסטודנטים לתואר ראשון אשר בגינו, נפגע היחס בין מספר הסטודנטים לסגל ההוראה. בנוסף, גם לאחר הגידול שנעשה במסגרת התכנית המקורית, עלו דרישות לגידולים נוספים דבר שאינו מתאפשר לאור המחסור בסגל ההוראה. לאור זאת, החליטה ות"ת ביום 26.2.2020, לאמץ את המלצותיה של ועדת היגוי בינמשרדית בראשות יו"ר ות"ת, פרופ' יפה זילברשץ, לצאת בתכנית להמשך חיזוק תחומי ההייטק שתיתן דגש, בין היתר, על הגדלת הסטודנטים בתארים מתקדמים, ולאור השיח עם המוסדות אשר ממנו עלה שהחסם העיקרי לגבי מסטרנטים ודוקטורנטים הוא האטרקטיביות המבורכת של תעשיית ההייטק עבור סטודנטים מצטיינים, בפרט בנושאי השכר, מה שמקשה על המוסדות להשאיר במערכת סטודנטים בעלי פוטנציאל לתארים מתקדמים.

.

מאחר והנ"ל משמשים כסגל הוראה זוטר, תומכי מחקר וכיו"ב ומשפיעים באופן ישיר על היכולת להגדיל את מספר הסטודנטים לתואר ראשון. כמו  כן, הגדלת סטודנטים לתואר שני עם תזה ודוקטורנטים, תגדיל בטווח הרחוק (5-7 שנים) את היצע הסגל האקדמי הבכיר הנמצא כיום במחסור חמור (באוניברסיטאות ובמכללות).

לשם כך, ינתנו מענקים למוסד עבור הגדלת סטודנטים לתואר שני עם תזה ודוקטורנטים בתחומיי ההייטק. המענקים יועברו למוסדות על בסיס תפוקות תוספתיות מהמצב כיום, והמוסדות יהיו רשאים לעשות שימוש בכספים על פי סדרי העדיפויות שהם רואים לנכון להשגת היעד (ככל הנראה רוב הכסף יתורגם למלגות לסטודנטים).

בדומה לתכנית להגדלת סטודנטים לתואר ראשון, גם במקרה זה מדובר בתכנית רב שנתית לשנים תשפ"א- תשפ"ה שתיתן למוסדות אפשרות להיערך מראש ולבנות תכנית סדורה שתאפשר את השגת היעדים כפי שיפורט להלן.

במקביל, התכנית כוללת רכיבים נוספים – מכסות מכללות, קול קורא מכללות וצעדים רגולטוריים בעולם השכר.

יובהר כי יישום התכנית בפועל מותנה בסיכום תקציבי בין ות"ת ומשרד האוצר לגבי מקורותיה.

  

להלן יעדי התכנית:

סטודנטים לתואר שני עם תזה – גידול של 60% (כ-480 סטודנטים) במספר הסטודנטים לתואר שני עם תזה ביחס לשנת הבסיס (תשע"ט).

דוקטורנטים – גידול של 100% (כ-180 דוקטורנטים) במספר הדוקטורנטים ביחס לשנת הבסיס (תשע"ט).

בנוסף, על פי הערכות, הגידול במסטרנטים ודוקטורנטים ישפיע על יכולת המוסדות להגדיל את מספר הסטודנטים לתואר ראשון ב40% נוספים (כ-1,800 סטודנטים במחזור) עד תשפ"ו, ואת סגל ההוראה ב10% נוספים (כ-60-80 חברי סגל) עד תשפ"ו.

להלן פרטי התכנית:

א. עידוד הגדלת סטודנטים לתואר שני עם תזה – עבור גידול מצטבר של 10 סטודנטים לפחות בשנה א' ביחס לשנה הקודמת, בכלל מקצועות ההייטק המוגדרים בסעיף ו' להלן, יזכה המוסד בתקציב תוספתי. התוספת עבור כל סטודנט תהיה בגובה התעריף התחומי הממוצע – 112 אש"ח אשר יתפרס על פני שנתיים (56 אש"ח בשנה) כפול מקדם הניצולת הממוצע[1]. כך לדוגמה, מוסד שגדל בשנה א' ב-10 סטודנטים ביחס לשנה קודמת יזכה לתוספת תקציב שנתי בגובה 560 אש"ח כפול מקדם הניצולת הממוצע למשך שנתיים, סה"כ 1,120 אש"ח.

ב. הגדלת סטודנטים לתואר שלישי – עבור כל גידול מצטבר במספר המתחילים ביחס לשנה הקודמת בכלל מקצועות ההייטק המוגדרים בסעיף ו' להלן, ב-5 דוקטורנטים ומעלה, יזכה המוסד בתקציב תוספתי. התוספת עבור כל דוקטורנט תהיה בגובה 126 אש"ח אשר יתפרס על פני שלוש שנים (42 אש"ח בשנה), עבור כל דוקטורנט. כך לדוגמה, מוסד שגדל במספר המתחילים ב-10 סטודנטים ביחס לשנה קודמת יזכה לתקציב שנתי בגובה 420 אש"ח למשך שלוש שנים, סה"כ 1,260 אש"ח.

ג. מוסד שיזכה לתקציב יתחייב לשפר את מקדם הניצולת ביחס לשנת הבסיס ובכל מקרה לוודא שלא יפחת. היה והמוסד לא עמד ביעד זה ביחס לשנת הבסיס, ות"ת תוכל להפחית בתקציבו.

ד. המוסדות ישתמשו בתקציב למתן מלגות לסטודנטים לתואר שני עם תזה או לדוקטורנטים. זהות הסטודנט, מטרת המלגה, גובה המלגה ומספר השנים, יהיו נתונים לשיקול דעת המוסד.
שמורה למוסד הזכות לעשות שימושים נוספים בתקציב להשגת היעדים.

ה. המוסדות יעבירו תכנית ארבע שנתית המפרטת את הגידול הצפוי במספר הסטודנטים לתואר שני עם תזה ודוקטורנטים בהתאם לתכנית המענקים כפי שפורטה לעיל. כל תכנית תאושר באופן פרטני ע"י הצוות המקצועי בות"ת בהתאם למגבלות התקציביות.

ו. להלן תחומי ההייטק הרלוונטיים לתכנית: הנדסת חשמל ואלקטרוניקה, הנדסת מחשבים, הנדסת מערכות מידע, מדעי המחשב, מתמטיקה, פיסיקה וסטטיסטיקה (להלן "תחומי ההייטק המוגדרים").

ז. במהלך תשפ"א יגובש קול קורא תחרותי למכללות לקידום שיתופי הפעולה עם התעשייה בלימודי מקצועות ההייטק. לטובת הנושא יועמדו 10 מלש"ח.

ח. הצוות המקצועי בות"ת, בשיתוף אגף שכר והסכמי עבודה במשרד האוצר, יפעלו לקידום צעדים רגולטוריים משלימים בתחום השכר ותנאי העסקת הסגל האקדמי בתחומי ההייטק, בדגש על יצירת תמריצים לגיוס ושימור סגל אקדמי, וכן תמריצים לטובת גיוס מתרגלים והגדלת היצע שעות התרגול בתחומי הייטק.

תמריצים אלה יפורסמו במהלך שנת תש"פ, ויכללו, לכל הפחות, את הצעדים הבאים:

(1) בניית חוזים אישיים לחברי סגל אקדמי בכיר מצטיינים

(2) תמרוץ סטודנטים לתואר שני מחקרי ולתואר שלישי לטובת הגדלת היצע שעות התרגול בטווח זמן המיידי והגדלת ההיצע לקידום סגל זוטר ובכיר בטווח הארוך.

ט. הקדמת מכסות עבור המכללות בהם מתקיימים לימודי מקצועות הייטק מתקציב תשפ"ב לתשפ"א, כחלק מעידוד לימוד התחום במכללות ולאפשר גידול במוסדות הרלוונטיים.

[1] ממוצע משוקלל של מקדמי הניצולת בתחומי ההייטק