22/11/17

תוכנית ות"ת לבתר-דוקטורנטים מצטיינים המשתלמים בישראל

ביום 22.11.17 קיבלה ותת סקירה מפורטת לגבי מלגות פוסט דוקטורנטים ממדינות ארה"ב, זאת, בהמשך להחלטת ות"ת מיום 25.5.2016 על גיבוש תכנית להגדלת מספר הבתר-דוקטורנטים המשתלמים בישראל, ובהתאם למתווה שהוצג בפניה ע"י אוניברסיטאות המחקר הכלולות בהחלטה מחליטה ות"ת כדלקמן:

1. ות"ת מחליטה לעדכן את החלטתה מיום 25.5.2016 כך שהיא תתייחס רק לפוסט דוקטורנטים ממדינות ארה"ב ותוגבל לתחום ה- STEM . כן תעודכן ההחלטה כך שהתכנית תתקיים בין השנים תשע"ט-תשפ"א.

2. בתכנית משתתפות אוניברסיטאות המחקר הבאות: האוניברסיטה העברית, הטכניון, אוניברסיטת תל אביב, אוניברסיטת בר אילן, אוניברסיטת חיפה, אוניברסיטת בן גוריון בנגב ומכון ויצמן למדע.

3. במסגרת התכנית יוענקו מלגות לפוסט-דוקטורנטים מצטיינים ממקצועות ה-STEM, אשר יגיעו ממדינות ארה"ב להשתלם באחת משבע אוניברסיטאות המחקר בישראל המשתתפות בתכנית.

4. מכסת המלגות החדשות לכל אחת מהאוניברסיטאות תעמוד על 5 מלגות בשנה. המלגה שתוענק לכל תלמיד פוסט-דוקטורט תהיה דו-שנתית, אלא אם כן אושר אחרת על-ידי ועדת ההערכה. בכפוף לאישור ועדת ההערכה, בנסיבות מיוחדות, ובכפוף לבקשה מהאוניברסיטה המארחת, ניתן להרחיב את המלגה עבור בתר דוקטורנט נתון, עד לשנתיים נוספות, לתקופה כוללת של ארבע שנים. במקרים כאלה, יפחת בהתאמה מספר המלגות החדשות שיוקצו לאותה אוניברסיטה וזאת כדי לשמור על הקצאה שווה.

5. גובה כל מלגה יעמוד על 50 אלף דולר לשנה.

6. עלות התכנית הכוללת לשלושת המחזורים המוצעים בשיתוף ות"ת וקרן צוקרמן, תעמוד על 11,500,000 $ מתוכם, השתתפות צוקרמן בתכנית הכוללת תעמוד על סך של 5,750,000 $ והשתתפות ות"ת בתכנית הכוללת תעמוד על סך של 5,750,000 $. 250,000$ מתוך התקציב הכולל, בכל פתיחת מחזור, ישמשו עבור שיווק התכנית.

7. התכנית תפעל למשך שלושה מחזורים, החל משנה"ל תשע"ט ועד לשנה"ל תשפ"א.

8. תוקם ועדת שיפוט שתורכב משמונה חברים באופן כדלקמן: ארבעה מומחים בעלי שם מארה"ב שיאושרו ע"י המל"ג וארבעה אחרים יהיו מבין שבעת סגני הנשיא לעניינים אקדמיים או סגני נשיא למחקר של כל האוניברסיטאות, באופן של רוטציה. נציג ות"ת יהיה נוכח דרך קבע בדיוני הועדה כמשקיף. בנוסף, תוקם ועדת היגוי אשר תורכב מארבעה נאמני קרן צוקרמן ואשר תתמקד בפיקוח על השגת יעדי התכנית ועל תקינות הליך הבחירה ע"י ועדת השיפוט וכן תאשרר את המועמדים אשר יבחרו ע"י ועדת השיפוט. ועדת השיפוט תייעץ לוועדת ההיגוי בנושאים מדעיים ותבחר את הזכאים למלגה בהתאם לקריטריונים של מצוינות אקדמית ומחקרית, איכויות אישיות ומנהיגות. למען הסר ספק, מובהר כי לא תהיה מעורבות של ועדת ההיגוי בבחירת המלגאים. החלטות ועדת השיפוט תועברנה גם כדיווח לות"ת.

9. כספי ות"ת יועברו לאוניברסיטאות באמצעות הטכניון, שיעביר את דמי המלגות לאוניברסיטאות השונות. לשם כך, על האוניברסיטאות לחתום על כתב הסמכה בנוסח המצ"ב, בו הן מביעות הסכמתן לכך שהשתתפות ות"ת הכוללת בתכנית תועבר בצורה מרוכזת לטכניון, אשר יעביר את השתתפות ות"ת לשאר האוניברסיטאות, בהתאם להחלטות הוועדה.

10. החלטה זו תיכנס לתוקפה לאחר ובכפוף לקבל אישור קרן צוקרמן למתווה, בהתאם לנוסח שיאושר להנחת דעת הצוות המקצועי.