30/01/18

תוכנית ות"ת לבתר-דוקטורנטים מצטיינים המשתלמים בישראל

ביום 30.1.18 דנה ות"ת בתוכנית לדוקטורנטים מצטיינים המשתלמים בישראל וזאת בהמשך להחלטתה מיום 25.5.2016 על להגדלת מספר הבתר-דוקטורנטים המשתלמים בישראל, ובהתאם למתווה שהוצג בפניה ע"י אוניברסיטאות המחקר הכלולות בהחלטה מחליטה ות"ת כדלקמן:

 

  1. ות"ת מחליטה לעדכן את החלטת ות"ת מיום 25.5.2016 כך שהיא תתייחס רק לפוסט דוקטורנטים ממדינות ארה"ב וקנדה ותוגבל לתחום ה- STEM . כן תעודכן ההחלטה כך שהתכנית תתקיים בין השנים תשע"ט-תשפ"א.

 

  1. בתכנית משתתפות אוניברסיטאות המחקר: האוניברסיטה העברית, הטכניון, אוניברסיטת תל אביב, אוניברסיטת בר אילן, אוניברסיטת חיפה, אוניברסיטת בן גוריון בנגב ומכון ויצמן למדע.

 

  1. במסגרת התכנית יוענקו מלגות לפוסט-דוקטורנטים מצטיינים ממקצועות ה-STEM, אשר יגיעו ממדינות ארה"ב וקנדה להשתלם באחת משבע אוניברסיטאות המחקר בישראל המשתתפות בתכנית.

 

  1. מכסת המלגות החדשות לכל אחת מהאוניברסיטאות תעמוד על 5 מלגות בשנה. המלגה שתוענק לכל תלמיד פוסט דוקטורט תהיה דו-שנתית, אלא אם כן אושר אחרת על-ידי ועדת ההערכה. בכפוף לאישור ועדת ההערכה, בנסיבות מיוחדות, ובכפוף לבקשה מהאוניברסיטה המארחת, ניתן להרחיב את המלגה עבור בתר-דוקטורנט נתון, עד לשנתיים נוספות, לתקופה כוללת של ארבע שנים. במקרים כאלה, יפחת בהתאמה מספר המלגות החדשות שיוקצו לאותה אוניברסיטה וזאת כדי לשמור על הקצאה שווה.

 

  1. גובה כל מלגה יעמוד על 50 אלף דולר לשנה.

 

  1. כלות התכנית הכוללת לשלושת המחזורים המוצעים בשיתוף ות"ת וקרן צוקרמן, תעמוד על 11,500,000 $ מתוכם, השתתפות צוקרמן בתכנית הכוללת תעמוד על סך של 5,750,000 $ והשתתפות ות"ת בתכנית הכוללת תעמוד על סך של 5,750,000 $. 250,000 $ מתוך התקציב הכולל, בכל פתיחת מחזור, ישמשו עבור שיווק התכנית.

 

  1. התכנית תפעל למשך שלושה מחזורים, החל משנה"ל תשע"ט ועד לשנה"ל תשפ"א.

 

  1. ועדת השיפוט תהיה מורכבת מ- 7 חברים אשר הינם סגני הנשיא לעניינים אקדמיים או סגני נשיא למחקר של 7 האוניברסיטאות המשתתפות בתכנית. ועדת השיפוט תבחר את הזכאים למלגה בהצבעה עפ"י רוב. בנוסף, לצרכי נוחות, תוכל הוועדה להתכנס בפועל או לקבל החלטות באמצעות הטלפון או באמצעות שיחת וידאו, הכל כפי שיוחלט ע"י כל חברי הועדה".

 

  1. נציג ות"ת ונציג קרן צוקרמן יהיו נוכחים דרך קבע בדיוני הועדה כמשקיפים. בנוסף, תוקם ועדת היגוי אשר תורכב מארבעה נאמני קרן צוקרמן ואשר תתמקד בפיקוח על השגת יעדי התכנית ועל תקינות הליך הבחירה ע"י ועדת השיפוט וכן תאשרר את המועמדים אשר יבחרו ע"י ועדת השיפוט. ועדת השיפוט תייעץ לוועדת ההיגוי בנושאים מדעיים ותבחר את הזכאים למלגה בהתאם לקריטריונים של מצוינות אקדמית ומחקרית, איכויות אישיות ומנהיגות. למען הסר ספק, מובהר כי לא תהיה מעורבות של ועדת ההיגוי בבחירת המלגאים. החלטות ועדת השיפוט תועברנה גם כדיווח לות"ת.

 

  1. כספי ות"ת, יועברו לאוניברסיטאות באמצעות הטכניון, אשר יעביר את דמי המלגות לאוניברסיטאות השונות. לצורך כך, על האוניברסיטאות לחתום על כתב הסמכה בנוסח המצ"ב, בו הן מביעות הסכמתן לכך שהשתתפות ות"ת הכוללת בתכנית תועבר בצורה מרוכזת לטכניון, אשר יעביר השתתפות זו לשאר האוניברסיטאות, בהתאם להחלטות הוועדה.