18/06/14

תוכנית ות"ת להפעלת תוכנית לימודים לתואר שני בפסיכולוגיה חינוכית לבני המיעוטים במוסדות להשכלה גבוהה

  1. ות"ת מאמצת את המלצת ועדת ההיגוי להרחבת הנגישות להשכלה גבוהה למגזר הערבי  בעניין  המשך הפעלת התכנית לתואר שני בפסיכולוגיה חינוכית לבני המיעוטים, לרבות הרחבתה למוסדות מתוקצבים נוספים רלוונטיים, זאת למשך שלושה מחזורים נוספים, החל משנה"ל תשע"ה.
  2. ות"ת מנחה את ועדת ההיגוי להרחבת הנגישות להשכלה גבוהה למגזר הערבי לבחון לקראת שנת תשע"ז את מידת יעילותה ונחיצותה של התכנית לתואר שני בפסיכולוגיה חינוכית לבני המיעוטים כחלק ממכלול התכניות המיוחדות לבני המיעוטים.
  3. ות"ת מאשרת את הגדלת השתתפותה בסעיף לימודי פסיכולוגיה חינוכית במגזר הערבי, בגין הארכת התכנית האמורה, ובפרט צפי הרחבתה למוסדות נוספים, עד לתקרה תקציבית בסך של 1,000 אלפי ₪ לשנה, בין השנים תשע"ה-תשע"ט.