31/10/18

תוכנית ות"ת לעידוד מצוינות אקדמית ותוכניות ות"ת לעידוד מנהיגות בקרב סטודנטים יוצאי אתיופיה במוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים ע"י ות"ת

בישיבתה ביום 31.10.18 דנה ות"ת תוכנית לעידוד מצוינות אקדמית ובתוכניות לעידוד מנהיגות בקרב סטודנטים יוצאי אתיופיה במוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים ע"י ות"ת והיא מחליטה כלהלן:

בהמשך להחלטת ות"ת מיום 16.08.18, אשר אימצה את השלב הראשון בהמלצות ועדת ההיגוי להרחבת הנגישות להשכלה גבוהה ליוצאי אתיופיה )להלן ועדת ההיגוי( ולאחר דיון בהמשך המלצות ועדת ההיגוי להנגשת ההשכלה הגבוהה ליוצאי אתיופיה, מחליטה ות"ת לאמץ את ההמלצות  לתקצוב תכניות לעידוד הצטיינות אקדמית ומנהיגות בקרב סטודנטים יוצאי אתיופיה במוסדות בתקצוב ות"ת, כדלקמן:

  1. תכנית ות"ת לעידוד הצטיינות אקדמית:

(א)     מנטורינג אקדמית – אשר תעודד את האוניברסיטאות לאתר סטודנטים מצטיינים מקרב יוצאי אתיופיה בשנה"ל האחרונה לתואר הראשון ולהצמיד להם מנטור מקרב אנשי הסגל הבכיר, אפשרי אמריטוס, בשל פניותם היחסית. מנטורים אלה ילוו את הסטודנטים המצטיינים ויכווינו אותם בדרכם האקדמית וללימודי המשך מחקריים ויסייעו בהשתלבות בקהילת המחקר במהלך לימודיהם המתקדמים. ות"ת סבורה כי מהלך שכזה יסייע לסטודנטים המצטיינים גם להצליח בלימודי התואר הנוכחי וגם בהמשך התפתחותם במערכת.

(ב)    תכנית מלגות הצטיינות לסטודנטים לתואר שני מחקרי – ות"ת תתקצב מלגות לתואר שני מחקרי, בגובה 41,000 ₪, בשנה ב' לתואר, על בסיס הצטיינות, בהתאם לאישור האוניברסיטה הן על סיום שנה ראשונה מלאה בתואר שני מחקרי וחובות הלימודים של שנה א' בממוצע 85 ומעלה, והן על אישור נושא המחקר לצורך התחלת עבודת המחקר  בהצטיינות.

כמו כן, מחליטה ות"ת להעמיד מלגות שכ"ל לסטודנטים לתואר שני מחקרי באוניברסיטאות, בשנתם השניה לתואר, אשר לא עמדו בקריטריונים של ההצטיינות לצורך קבלת המלגה המלאה כפי שפורט לעיל, בכפוף לכך שאינם מקבלים מלגת שכר לימוד ממקור ממשלתי אחר. הן מלגות ההצטיינות והן מלגות שכר הלימוד יועברו באמצעות האוניברסיטאות.

  1. תכנית ות"ת לעידוד מנהיגות לסטודנטים יוצאי אתיופיה:

בהמשך להחלטת ות"ת מיום 16.8.2017 לקיים תכנית מנהיגות ומצוינות אשר מטרתה הנה, בין היתר, להאיר את קהילת יוצאי אתיופיה מזווית של מצוינות, לממש את הפוטנציאל האקדמי חברתי הטמון בסטודנטים, לייצר שיח חדש ולקדם שינוי תודעתי בקרב הסטודנטים והחברה בישראל, ובהמשך להמלצת ועדת ההיגוי לקדם תכנית מנהיגות שאינה מובחנת לסטודנטים יוצאי אתיופיה, אלא תכנית משולבת עם כלל הסטודנטים, בה הם מהווים שיעור משמעותי, מחליטה ות"ת לפעול בשני מישורים:

  • חבירה לתכנית מנהיגות קיימת לסטודנטים, הפועלת בפריסה רחבה, מתוך מטרה להגדיל את שיעור הסטודנטים יוצאי אתיופיה בתכנית, החל ממחזור תש"פ, ל 25% , אותם תתקצב ות"ת.

ות"ת ממבקשת מהצוות המקצועי לבחון את האפשרות ל"מיזם משותף" עם "שותפויות רוטשילד" בכדי לקדם פעילות עם תכנית המנהיגות "שגרירי רוטשילד", הפועלת במספר מוסדות: אוני' חיפה, המכללה האקדמית תל חי, אוני' ת"א, האוניברסיטה העברית, מכללת ספיר וקבוצה משולבת של סטודנטים באוני' בן גוריון ומכללת סמי שמעון.

  • שת"פ עם עתודות לישראל במשרד רוה"מ

ות"ת מחליטה לקדם שת"פ עם "עתודות לישראל" בכדי לפעול במשותף להגדלת מספר ושיעור הסטודנטים יוצאי אתיופיה בתכניות המנהיגות / הצוערים השונות. התכנית תכלול מענה לשני חסמים מרכזיים שעלו, המקשים כיום על השתלבותם של יוצאי אתיופיה בתכניות הצוערים: א. סיוע בגיוס המועמדים, לרבות באמצעות המוסדות להשכלה גבוהה ותכנית הישגים.  ב. סיוע בהכנה למבחני המיון לקורסי הצוערים.

  • אומדן העלות התקציבית המצטברת לתכניות המאושרות לעיל הנו כ 12,200 אש"ח בין השנים תשע"ט לתשפ"ב, מועד סיום התכנית הרב שנתית. מקור המימון הנו התקציב הרב שנתי של ות"ת להנגשת ההשכלה הגבוהה ליוצאי אתיופיה.