05/03/18

תוכנית ות"ת לעידוד מרכזי יזמות בקמפוס ואישור הקול הקורא

ביום 5.3.18 דנה ות"ת במרכזי יזמות וחדשנות במוסדות להשכלה גבוהה, נייר עמדה שהוכן על ידי מר ערן דוידי לות"ת לבקשתה.

בהמשך לסקירה שקיבלה ות"ת באשר לחשיבותן של החדשנות והיזמות ובהמשך למדיניות ה'קמפוס החדש' שנועדה להפוך את הסטודנט מפסיבי לאקטיבי, ולאור מחקר שביצעה ות"ת ממנו עולה כי באמצעות שילוב העומק המדעי והטכנולוגי הקיים במוסדות להשכלה גבוהה יחד עם המחשבה היזמית וניצול המשאבים הקיימים ממילא בקמפוס ניתן להפוך את המוסד האקדמי לבית גידול של המצאות ורעיונות פורצי דרך, מחליטה ות"ת כדלקמן:

  1. להקים תכנית לעידוד יזמות וחדשנות באקדמיה באמצעות תמיכה בהקמה/שדרוג של מרכז יזמות וחדשנות במוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים ע"י ות"ת.
  1. לאשר את הקול הקורא המצ"ב והמהווה חלק בלתי נפרד מהחלטה זו.
  1. מטרות התכנית

ב. חיזוק החדשנות והיזמות באקדמיה הישראלית ומיצובה כמקור הידע המוביל בעולם בתחומים אלה.

ג. חשיפה והנגשה של עולם היזמות לסטודנטים וחוקרים כחלק אינטגרטיבי מן הפעילות האקדמית, וזאת באמצעות תכניות הכשרה חדשניות בדגש על למידה מבוססת עשייה (PBL), קורסים בינתחומיים והקניית מיומנויות רכות .(Soft Skills)

ד. בנייה ושדרוג תשתיות לטובת תחומי היזמות והחדשנות תוך ניצול המשאבים הפיזיים והאנושיים הקיימים בקמפוס לטובת הפיכת הקמפוס לאקו-סיסטם יזמי.

ה. יצירה ועידוד של תרבות יזמית בין כתלי האקדמיה והפיכת הקמפוס למקום שוקק פעילות ועשייה.

ו. שיפור מעבר הידע מהאקדמיה לתעשייה ולהפך באמצעות מודלים חדשניים בסוגיית הקניין הרוחני.

ז. עידוד הקמת פרויקטים עם היבטים יישומיים בעלי פוטנציאל השפעה גבוה (impact) באמצעות צוותי עבודה בינתחומיים ומגוונים (diversity).

על מנת לבצע תכנית זו, תצא ות"ת בקול קורא תחרותי למוסדות המוכרים להשכלה גבוהה המתוקצבים על ידה להגיש הצעה להקמת/שדרוג מרכזי יזמות וחדשנות בתוך הקמפוס, אשר בסופו תתמוך ות"ת בשלושה מרכזים לכל היותר.

  1. תנאי סף להשתתפות בתכנית

א. כל מוסד מוכר להשכלה גבוהה או קבוצת מוסדות – המתוקצבים על-ידי ות"ת רשאים להגיש הצעה להקמה ו/או שדרוג של מרכז יזמות וחדשנות. במקרה של קבוצת מוסדות, יש לקבוע ולציין בהצעה מי הוא המוסד המוביל אשר יהיה חתום על מסמכי ההצעה ומסמכי ההתחייבויות המחויבים בהליך זה.

ב. למוסד המציע או למוסד המוביל קיים או מיועד שטח ברחבי הקמפוס לטובת המרחב הפיזי של מרכז היזמות והחדשנות.

ג. התחייבות של המוסד, חתומה ע"י סמנכ"ל הכספים של המוסד להעמיד ממקורותיו מימון מקביל בגובה שליש ממענק ות"ת בארבע השנים הראשונות לפעילותו (יודגש כי מדובר בכסף ייעודי וממשי ולא ב'שווה כסף' וכיוצא בזה).

 

  1. תקציב

א. ות"ת מחליטה להקצות לנושא הקמת מרכזי יזמות וחדשנות במוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים במסגרת הקול הקורא, סך של 60 מיליון ש"ח. המקורות התקציביים המיועדים לתכנית הינם מתוך תוספות התקציב בתכנית הרב שנתית.

ב. במסגרת הקול הקורא יוקצו בשלב ראשון 45 מיליון ש"ח, באופן הבא: התקציב המוקצה יחולק בין שלושת המוסדות הזוכים בהתאם לדירוג הצעתם ביחס לניקוד שקיבלו כך שהמוסד שקיבל את הניקוד הגבוה ביותר יקבל סכום של עד 20 מיליון ₪, המוסד שדורג שני אחריו יקבל סכום של עד 15 מיליון ₪, והמוסד שידורג שלישי יקבל סכום של עד 10 מיליון ₪. סכום הזכייה יתפרש על פני ארבע שנים החל מתשע"ט.

ג. המוסדות הזוכים יידרשו לדווח מדי שנה לועדת ההיגוי של ות"ת על התקדמות התכנית ועמידה ביעדים שהוצבו לה. לות"ת שמורה הזכות להפסיק ו/או להשהות את קבלת יתר כספי המענק, לרבות מקרים בהם התכנית לא עומדת ביעדיה.

ד. יתרת התקציב על סך 15 מיליון ש"ח, תובא לאישור ות"ת לאחר בחינה מעמיקה של התכנית.