24/06/20

תוכנית ות"ת לתמיכה במוסדות המתוקצבים לעידוד לימודי הנדסה אזרחית

בישיבתה מיום 24.6.2020 דנה ות"ת בנושא שבנדון לאור טיוטת דו"ח הביניים והמלצות הצוות הבינמשרדי לקידום הון אנושי לתשתיות בראשות משרד האוצר ומשרד רה"מ וחוות הדעת התכנונית המצביעה על הפער במהנדסים אזרחיים שאף צפוי להתעצם בעקבות החלטת הממשלה על הגדלה משמעותית בהשקעה בתשתיות בתחום. כדי לתת מענה לצורך להגדלת מספר הסטודנטים להנדסה אזרחית, תוך התייחסות לסוגיית הסגל האקדמי הבכיר, באופן שיאפשר את הגדלת מספרי הסטודנטים, מאשרת ות"ת תכנית לעידוד המוסדות  להשכלה גבוהה המתוקצבים על ידה להגדלת מספר הסטודנטים בתואר הראשון ולחיזוק תחום ההנדסה האזרחית. מטרת התכנית היא לתמרץ את המוסדות לפעול לגידול במספר הסטודנטים המתחילים בתכניות אלו באמצעות תמיכה בהוצאות הנדרשות לצורך גידול כאמור ועבור פעולות לצמצום נשירה (גידול במספר הבוגרים), ובהן: שיעורי עזר, ליווי סטודנטים, שיווק התכניות, תגבורים, שדרוג תשתיות הוראה וכיו"ב, לצורך הגדלת מספר הסטודנטים בתחומים המבוקשים, תוך שמירה על רמת ההוראה. בנוסף, התכנית כוללת גם תקציב לעידוד הגדלת מספר הסטודנטים לתואר שני עם תזה ומספר הדוקטורנטים וזאת במטרה להכשיר עתודת סגל בתחום ולהתאים את מספר חברי הסגל במוסדות לגידולים הנדרשים בתואר הראשון. מוצע כי התכנית תתחיל בשנה"ל תשפ"א למשך 4 שנים (תשפ"ה) בכדי לאפשר למוסדות להיערך ולפרוס את הגידול במספרי הסטודנטים באופן סביר.

 

להלן יעדי התכנית:

  • סטודנטים לתואר ראשון – גידול של 300 סטודנטים (כ-30%) ביחס לשנת הבסיס תש"פ.
  • סטודנטים לתואר שני עם תזה – גידול של כ-60 סטודנטים (כ-30%) ביחס לשנת הבסיס תש"פ.
  • סטודנטים לתואר שלישי – גידול של 20 דוקטורנטים (25%) ביחס לשנת הבסיס תש"פ.

עם התקדמות התכנית, לאור תוצאותיה ובהתאם לצרכי המשק, תיבחן האפשרות להאריכה.

 

קריטריונים לתמיכה:

א. הגדלת סטודנטים לתואר ראשון – עבור גידול מצטבר של 10 סטודנטים לפחות בשנה א' ביחס לשנה הקודמת, בתחומי ההנדסה אזרחית, יזכה המוסד בתקציב תוספתי. התוספת עבור כל סטודנט תהיה בגובה 40 אש"ח לשנה למשך 3 שנים סה"כ 120 אש"ח באוניברסיטאות ו-26.6 אש"ח לשנה למשך 3 שנים סה"כ 80 אש"ח במכללות (פרופורציונאלי לתעריף התחומי- תעריף מכללות בגובה 66% מתעריף האוניברסיטאות) כפול מקדם הניצולת התחומי. כך לדוגמה, אוניברסיטה שגדלה בשנה א' ב-10 סטודנטים ביחס לשנה קודמת תזכה לתוספת לתקציב השנתי בגובה 400 אש"ח כפול מקדם הניצולת למשך 3 שנים.

ב. הגדלת סטודנטים לתואר שני עם תזה – עבור גידול בשנה א' ביחס לשנה הקודמת בתחומי ההנדסה האזרחית, יזכה המוסד בתקציב תוספתי. התוספת עבור כל סטודנט תהיה בגובה 40 אש"ח לשנה למשך שנתיים סה"כ 80 אש"ח כפול מקדם הניצולת התחומי בכל מוסד. כך לדוגמה, מוסד שגדל בשנה א' ב-10 סטודנטים ביחס לשנה קודמת יזכה לתוספת לתקציב השנתי בגובה 400 אש"ח כפול מקדם הניצולת למשך שנתיים.

ג. הגדלת סטודנטים לתואר שלישי – עבור כל גידול במספר המתחילים ביחס לשנה הקודמת, יזכה המוסד בתקציב תוספתי. התוספת עבור כל דוקטורנט תהיה בגובה 42 אש"ח לשנה למשך 3 שנים סה"כ 126 אש"ח. כך לדוגמה, מוסד שגדל במספר המתחילים ב-10 סטודנטים ביחס לשנה קודמת יזכה לתוספת לתקציב השנתי בגובה 420 אש"ח למשך שלוש שנים.

ד. התכנית תחל בשנת הלימודים תשפ"א ותימשך עד שנת הלימודים תשפ"ה.

ה. מוסד שיזכה לתקציב יתחייב לשפר את מקדם הניצולת ביחס לשנת הבסיס ובכל מקרה לוודא שלא יפחת. היה והמוסד לא עמד ביעד זה ביחס לשנת הבסיס, ות"ת תוכל להפחית בתקציבו.

ו. המוסדות ישתמשו בתקציב למתן שיעורי עזר, ליווי סטודנטים, שיווק התכניות, תגבורים, שדרוג תשתיות הוראה, מלגות לסטודנטים (בפרט למוסדות שיהיו זכאים לתקציב בגין הגדלת סטודנטים בתואר שני ושלישי) או למטרה אחרת להשגת היעדים וידווחו על השימוש לות"ת.

ז. המוסדות יעבירו הצעה לתכנית ארבע שנתית המפרטת את הגידול הצפוי במספר הסטודנטים לתואר ראשון, תואר שני עם תזה ודוקטורנטים בהתאם לתכנית התמיכה כפי שפורט לעיל. כל תכנית תאושר באופן פרטני ע"י הצוות המקצועי בות"ת בהתאם למגבלות התקציביות.

ח. החלטה זו כפופה ומותנית בקיום התנאים הבאים:

1. המלצות הדו"ח הסופי של הצוות הבינמשרדי בנושא הון אנושי לתשתיות תהיינה תואמות את ההמלצות המובאות בטיוטת הדו"ח שעל בסיסה נשענת החלטה זו, בנושאים הרלוונטיים להחלטה זו.

2. אימוץ הדו"ח של הצוות הבינמשרדי בנושא הון אנושי לתשתיות ע"י הממשלה וקבלת החלטת ממשלה בעניין, בנושאים הרלוונטיים להחלטה זו.

3. סיכום תקציבי בין ות"ת ומשרד האוצר לגבי מקורות התקציב לתכנית וקבלת התקציב בפועל.