18/07/18

תוכנית להקמת מרכז לקידום המחקר בתחום תחבורה חכמה

בהמשך להחלטות ממשלה מס' 1354 מיום 7.2.2010, ומס' 2790 מיום 30.01.2011, בדבר הפעלת תכנית לאומית לפיתוח טכנולוגיות המקטינות את השימוש העולמי בנפט בתחבורה, ובהמשך להחלטת ממשלה מס' 2316 מיום 22.1.2017 בדבר תכנית לאומית לתחבורה חכמה, והמלצת הצוות המקצועי הבין משרדי שהוקם לבחינת הנושא הכולל את נציגי ות"ת, מחליטה ות"ת לקיים תכנית לקידום המחקר בתחום התחבורה החכמה כדלקמן:

 1. לעודד הקמת מרכז לקידום המחקר בתחום תחבורה חכמה באקדמיה באחת האוניברסיטאות ולצאת בקול קורא להקמתו, המצ"ב כנספח ב' להחלטה.
 2. להקים ועדת היגוי מטעם ות"ת לנושא תחבורה חכמה. הרכב ועדת ההיגוי ותקנון הועדה יובאו לאישור ות"ת בנפרד.
 3. מטרות התכנית
 • לחזק את המחקר בתחום התחבורה החכמה באקדמיה בישראל, לרבות באמצעות גיבוש קהילה אקדמית פעילה בתחום זה. תקציב המרכז הוא חלק מתקציב המחקר המיועד לאוניברסיטאות, בהתאם למודל התקצוב שנקבע על ידי ות"ת, וכחלק מן התכנית הרב שנתית.
 • לקדם שיתופי פעולה וידע לטובת מחקר בתחום התחבורה החכמה, הן באקדמיה, והן בממשק אקדמיה-תעשיה, בישראל ומול גורמים דומים בעולם.
 • לעודד שיתופי פעולה בתחום התחבורה החכמה הן בממשק אקדמיה-תעשייה, באקדמיה הישראלית ומול גורמים אלה בעולם.
 • ליצור מוקד ידע וקישוריות ליזמים, לאקדמיה ולתעשייה הישראלית (POC – point of contact)
 • ייזום תכניות לצורך קידום ועידוד המחקר בתחום התחבורה החכמה ברמה הארצית, בהתבסס על תוצרי המרכז שיוקם, ניתוח וזיהוי צרכים והיכרות עם הממשק אקדמיה-תעשיה.
 1. תנאי סף להשתתפות בתכנית
 • א. הצעות להקמת המרכז יוגשו על ידי אוניברסיטאות המחקר. האוניברסיטה המגישה תשמש כמוסד המתאם אשר יהיה חתום על מסמכי ההצעה ומסמכי ההתחייבויות הנדרשים בהליך זה.
 • ב. המרכז יוקם ע"י אוניברסיטה אחת אשר תנהל ותרכז אותו, רצוי בשיתוף עם מוסדות נוספים (קרי, מכללות, מכוני מחקר, בתי חולים, אוניברסיטאות אחרות). התשתיות המחקריות במסגרת המרכז יוקמו באוניברסיטה המקימה.
 • ג. המרכז יוקם במסגרת ובאחריות המוסד המקים ולא כתאגיד נפרד, בו ישמש המוסד המתאם כגוף המקשר בין המרכז לבין ות"ת בכל עניין.
 • ד. הקניין רוחני והידע הנצברים, והתשתיות אשר יוקמו במסגרת המרכז יהיו בבעלות המרכז והמוסדות השותפים, אך נגישים לציבור הרחב (*).

(*) בהמשך להערת החבר – ולאחר בדיקה – עודכן נוסח תנאי הסף.

 • ה. הצהרת המוסד המאשרת את הפעלת המרכז בתחומו, חתומה ע"י מנכ"ל המוסד .
 1. תקציב ומימון
 • תקציב המרכז ינוהל במסגרת תקציב סגור של המוסד המקים.
 • תקציב המרכז הינו בסך 25 מיליון ₪ לתקופה 2023-2019.
 • מתוך תקציב המרכז יועמד סכום של עד 5 מיליון ₪ לצורך מימון הפעילות השוטפת של המרכז. במסגרת בחינת ההצעות שיוגשו יושם דגש על גובה התקציב המבוקש עבור התפעול השוטף אל מול הפעילות והתרומה הצפויה. בנוסף לאמור, ועדת ההיגוי תהיה רשאית לאשר הגדלת המימון לפעילות שוטפת על חשבון התקציב המיועד עבור תכניות לקידום ועידוד המחקר אם היא השתכנעה בחיוניות ובתרומת המהלך לקידום יעדי המרכז.
 • יתרת התקציב מיועדת לייזום תכניות לקידום ועידוד המחקר בתחום התחבורה החכמה בהתבסס על תוצרי המרכז, ניתוח וזיהוי צרכים, היכרות עם הממשקים השונים באקדמיה ובממשק אקדמיה-תעשיה. התכניות יאושרו וישפטו על ידי ועדת ההיגוי.
 • סעיפי ההוצאה להשתתפות ות"ת במסגרת המרכז, הינם:
 1. שכר ומלגות, למעט שכרו של המנהל המדעי שישולם ע"ח המוסד בו יש לו מינוי.
 2. תוספת תפקיד למנהל המדעי
 • הקמת אתר אינטרנט, מערכת מידע, מסדי נתונים, כתיבת ועריכת Newsletters
 1. הוצאות משרד
 2. חברות באגודות מקצועיות
 3. כנסים וימי עיון
 • תקורה בשיעור של עד 20% מההוצאות השוטפות
 • המרכז יפעל לגייס תקציבים לפעילותו השוטפת ו/או עבור פרויקטים ממוקדים ממקורות שאינם ממשלתיים, לדוגמא: חברות עסקיות, קרנות פילנטרופיות, תורמים, שותפים אסטרטגיים ובעלי עניין. נדרש אישור של ועדת ההיגוי בחמש השנים הראשונות.
 • מצופה מהמרכז לפעול ולתכנן את המשך פעילותו גם לאחר סיום תמיכת ות"ת במסגרת התכנית הלאומית לתחבורה חכמה.
 • ועדת ההיגוי תבחן את עמידת המרכז אל מול היעדים בתכנית שהוגשה ואושרה, ובהתאם ליעדים שנקבעו בקול הקורא. אם יתברר כי המרכז לא עמד ביעדים, תהיה רשאית הוועדה להורות על הפסקת ההשתתפות במימון המרכז.
 1. הקריטריונים לשיפוט

ההצעות תוערכנה ותישפטנה ע"פ הקריטריונים הבאים:

 • תרומה צפויה:
 • התרומה הצפויה לקידום המחקר בתחום, לרבות קיום ופיתוח שיתופי פעולה בין התעשייה והאקדמיה, בהתאמה עם יעדי התכנית;
 • עלויות תפעול המרכז אל מול התרומה הצפויה;
 • תשתיות אנושיות ומצוינות מחקרית:
 • הרכב חברי ההנהלה, ניסיונם בתחום המחקר/החדשנות/הטמעת טכנולוגיות חדשות ובפרט בתחום התחבורה החכמה;
 • ניסיון המוסד המקים בקיום קשרי מחקר עם מרכזי מחקר בעולם ועם ענף התעשייה והיזמות הן בארץ והן בעולם, עם יתרון לתחום התחבורה החכמה;
 • היכולות והמוניטין של המוסד המקים בתחום המחקר הנדון;
 • ריכוז החוקרים המובילים בתחום התחבורה החכמה בקרב המוסד המקים – מהווה יתרון אך לא תנאי הכרחי
 • משאבים נוספים:
 • יכולת המוסד המקים לגייס משאבים נוספים לטובת המרכז ו/או לטובת תכניות/פרויקטים שהמרכז מעוניין לקדם לטובת הגשמת יעדיו;
 • נכונות המוסד המקים לתמוך בפעילות המרכז לאחר תקופה של 5 שנים.
 • שיתופי פעולה:
 • קיום קשרים עם חוקרים בארץ ובחו"ל עם התעשייה בארץ ובחו"ל בתחומים הרלוונטיים.
 • יכולת ליצור ולקדם קשרים בינלאומיים ארוכי טווח בתחום המחקר והעיסוק של המרכז.
 • התרשמות ועדת השיפוט:
  • ועדת השיפוט תזמן את המציעים להציג את הצעתם בהתאם לאיכות ההצעות ועל פי שיקול דעתה.
  • הועדה תהיה רשאית לפנות אל מגישי ההצעות לצורך שיפור הצעתם או לצורך מתן הבהרות נוספות.

יתר  תנאי הקול הקורא, יעדי המרכז ותפקידיו, מבנה וכפיפות, חובות דיווח וכיו"ב מפורטים בקול הקורא,  המצ"ב כנספח להחלטה.